Име: Верка Димитрова
Длъжност: Главен счетоводител
Дирекция: Дирекция "Устройство на територията, регулация и екология"
Отдел "Образование"
Телефон: 0631/ 60713
Email: obrazovanie@svishtov.bg
Стая: 13