Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Дневен ред на редовното заседание на Общински съвет - Свищов

Дневен ред на редовното заседание на Общински съвет - Свищов
Добавена на: 2021-10-22 13:54:22

Редовното заседание на Общински съвет - Свищов ще се проведе на 28.10.2021 г. /четвъртък/ от 14.00 часа, чрез платформата ZOOM

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1, чл. 42,  ал. 1 и ал. 2 и чл. 103, ал. 1  от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 28.10.2021 г. /Четвъртък/ от 14.00 часа, чрез платформата ZOOM при следния:
 
 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
 


Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на  Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) IV, кв. 3 по плана на с. Совата, общ. Свищов.

Разрешаване изработването на Проект за изменение на  Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти, собственост на „Совата“ ЕАД, от кв. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 и 10 по действащия план на с. Совата, общ. Свищов.

Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на  Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) II – за „озеленяване“, кв. 43а по действащия план на                           с. Хаджидимитрово, общ. Свищов.

Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2021 година”.

Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.53.23, с адрес гр. Свищов, местност „Фара“.

Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.417.139, с адрес гр. Свищов, местност „Стъклен“.

Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение                              № 73/28.01.2016 г., Протокол № 9 на Общински съвет – Свищов  – 2 броя.

Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди” – 2 броя.

Обявяване на имот, публична общинска собственост в частна общинска собственост (УПИ ІІ – за озеленяване от кв. 43а, ул. „Втора“ № 1а по плана на   с. Хаджидимитрово, община Свищов).

Предоставяне безвъзмездно за управление на част от недвижим имот, публична общинска собственост, находящ се в гр. Свищов, ул. “Цар Освободител“ № 76а, сграда с идентификатор 65766.702.4079.1 по кадастрална карта и кадастрални регистри на град Свищов.

Одобряване на годишен отчет за изпълнение на концесионните договори през 2020 година.

Предоставяне за едногодишно ползване за стопанската 2021/2022 г. на полски пътища и напоителни канали, които не функционират, собственост на Община Свищов.

Отпускане на еднократни парични помощи.

Въпроси към Кмета на Общината и отговори.

 
С уважение:
д-р Кристиян Кирилов
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Дарителска Кампания