Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 30.09.2021 г.

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 30.09.2021 г.
Добавена на: 2021-09-24 12:46:05

Редовното заседание на Общински съвет - Свищовще се проведе на 30.09.2021 г. /Четвъртък/ от 14.00 часа, чрез платформата ZOOM

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 103, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 30.09.2021 г. /Четвъртък/ от 14.00 часа, чрез платформата ZOOM, при следния:

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от общинска администрация за периода 01.01.2021 – 30.06.2021 г.
2. Приемане на одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Община Свищов за 2020 година.
3. Кандидатстване с проектно предложение „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Дом за стари хора „Мария Луиза“ - град Свищов“, по Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Приоритетна ос: „Подобрена енергийна ефективност в сградите, промишлеността и общините“, наименование на процедурата „BGENERGY-2.002 - „Енергийна ефективност в сгради“.
4. Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) II – за „озеленяване“, кв. 43а по действащия план на с. Хаджидимитрово, общ. Свищов.
5. Даване на съгласие за удължаване срок на договор, сключен между Община Свищов и „ЕВИ – 2011“ ЕООД, гр. Свищов, за наем на имот, частна общинска собственост, Магазин № 3, ул. “Ал. Константинов” № 8, гр. Свищов.
6. Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2021 година”.
7. Даване на съгласие за продажба на 600/1540 идеални части, общинска собственост, от дворно място, в УПИ VІ, с. Алеково, ул. „36-та“ № 4 на съсобствениците.
8. Даване на съгласие за обявяване на част от имот, публична общинска собственост в частна общинска собственост (поземлен имот с проектен идентификатор 65766.702.302, част от улица с ОК 707-ОК 708 (ПИ с идентификатор 65766.702.9630) и разпореждане с имот – частна общинска собственост (продажба).
9. Даване на съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 65766.701.3000, находящ се в гр. Свищов, ул. „Плевенско шосе“ № 31а, квартал: 7, парцел: V-3000 по Подробен устройствен план-План за регулация (ПР).
10. Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.56.58, с адрес: гр. Свищов, местност „Калището“.
11. Даване на съгласие за ликвидиране на съсобственост чрез продажба на собствеността на Община Свищов, представляваща една втора идеална част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65766.702.4442.1.31 /апартамент/, с адрес: гр. Свищов, ул. „Черни връх“ № 77 и сграда с идентификатор 65766.702.9668.15 /гараж/, с адрес: гр. Свищов, ул. „Черни връх“ № 69 на съсобственика.
12. Даване на съгласие да се дари на Църква „Св. Архангел Михаил“, с. Хаджидимитрово, с Булстат 177520228, недвижим имот, общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот УПИ ІІ, от квартал 43а, находящ се на ул. „Втора“ № 1а, по плана на с. Хаджидимитрово, община Свищов.
13. Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Свищов на собственост върху имот, държавна собственост, на ул. “Градево“ № 24, гр. Свищов.
14. Даване на съгласие за изграждане на подходящо тротоарно оформление – общинска собственост пред новострояща се сграда на ул. „Цар Освободител“ № 6 Б.
15. Учредяване право на ползване за разполагане на постоянен пчелин.
16. Отпускане на еднократни парични помощи.
17. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.

С уважение:
Д-Р КРИСТИЯН КИРИЛОВ
Председател на Общински съвет – СвищовСвищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Дарителска Кампания