Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 24.06.2021 г.

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 24.06.2021 г.
Добавена на: 2021-06-18 12:02:48

Редовното заседание на Общински съвет - Свищов ще се проведе на 24.06.2021 г. /четвъртък/ от 14.30 часа, в Зала № 1 на Общината

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 42,   ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 24.06.2021 г. /Четвъртък/ от 14.30 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:
 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
 
1.   Изразяване на становище по разработения  от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново бизнес план за развитието на дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново като ВиК оператор за регулаторния период 01.01.2022 г. – 31.12.2026 г.
2.   Провеждане на извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново.
3.    Представяне на информация относно актуализирано разпределение на бюджета на Общината към 31.03.2021 година.
4.       Промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Свищов през 2021 година – създаване на нови обекти.
5.       Възлагане на услугата „Център за грижи за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“ като услуга от общ икономически интерес /УОИИ/ по Проект № BG05M9OP001-2.090-0003 „Предоставяне на нова социална услуга в община Свищов – Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“.
6.       Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) XLIХ – 2470 и (УПИ) XLVIII - 2469, кв. 28 по плана на гр. Свищов.
7.       Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) III – за „училище“ и (УПИ) IV, кв. 32 по действащия план на с. Овча могила, общ. Свищов.
8.       Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2021 година”.
9.       Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, с адрес: гр. Свищов, местност „Стъклен“.
10.   Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, с идентификатор 65766.53.47, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“.
11.   Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, с идентификатор 65766.53.141, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“.
12.   Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, с идентификатор 65766.53.142, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“.
13.   Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, с идентификатор 65766.53.143, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“.
14.   Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, с идентификатор 65766.53.144, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“.
15.   Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, с идентификатор 65766.53.145, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“.
16.   Даване на съгласие за учредяване възмездно право на строеж, без публичен търг или конкурс, на плътна ограда, съгласно издадена виза на Главния архитект на общината, върху недвижим имот,  с адрес: гр. Свищов, ул. „Черни връх“ № 44 – 44-А.
17.   Бракуване на движимо имущество, собственост на търговско дружество „ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ“ ЕООД (ЕИК 204704655).
18.   Приемане на изменения в Наредба за управление на отпадъците  на територията на община Свищов, приета с Решение № 371/17.12.2020 г., Прот. № 21 на Общински съвет – Свищов.
19.   Отпускане на еднократни парични помощи.
20.   Въпроси към Кмета на Общината и отговори.
 
С уважение:
Д-р Кристиян Кирилов
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Дарителска Кампания