Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ОБЩИНА СВИЩОВ

ОБЩИНА СВИЩОВ
Добавена на: 2021-05-14 13:33:45

ОБЩИНА СВИЩОВ

ОБЯВА

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ
 
ОБЩИНА СВИЩОВ реализира проект № BG05M9OP001-2.090-0003-С01  „Предоставяне на нова социална услуга в община Свищов – Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги”, финансиран  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014–2020 г.
 
 
ОБЩИНА СВИЩОВ, в качеството си на бенефициент, обявява процедура за набиране, подбор и настаняване на потребители в Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване, град Свищов, ул.”Княз Борис” № 37.
 
Кандидатите, които могат да ползват услугите, следва да бъдат от кръга на лицата, попадащи в обхвата на следната целева група:
•          Възрастни хода над 65 години (навършили 66 и повече години), които в следствие на влошено здравословно съсотяние са с доказана невъзможност за самообслужване.
За доказване принадлежността към целевата група се представя медицински документ (ЕР на ТЕЛК, епикриза от лекар-специалист, документ от ЛКК), в които изрично е посочено становището на медицинско лице за наличие на невъзможност за самообслужване.
Социалната услуга ЦГВХНС не може да отговори на потребностите на възрастни хора с наличие на патологични промени в психиката и/или атеросклеротични изменения на ЦНС (представя се документ от лекар-психиатър).
Социалната услуга е подходяща за възрастни хора с висока степен на завидимост от грижи. Потребителите ще са смесени по пол, възраст, степен на увреждане и ниво на активност.


Кандидат – потребителите следва да имат заявен настояща адрес на територията на община Свищов, не по-късно от 01.05.2021 г.

 
Желаещите да ползват услугата подават заявление в Информационен център на Община Свищов.
Документите, които трябва да се подадат са следните:
1. Заявление от кандидата (по образец Приложение 1)
2. Документ за самоличност на лицето – за справка.
3. Медицински документи, удостоверяващи здравословно състояние на кандидата и наличие на невъзможност за самообслужване (ЕР на ТЕЛК, протокол на ЛКК, други медицински документи/.
4.Медицинско удостоверение от личен лекар за общо здравословно състояние
5. Медицински документ от лекар – психиатър за психичния статус на кандидата.
 
Първоначален срок  за набиране на заявления за настаняване в ЦГВХНС  до 15.06.2021 г.
 
 
Приемът на заявления от кандитат-потребители ще продължи без прекъсване в рамките на реализирания проект, като оценените кандидати ще се впишат в регистър на чакащи по реда на подадените документи и ще се настаняват при наличие на свободно място.
 
Съобразно разписаните дейности на проекта, от 01 юли 2021 г., стартира предоставянето на резидентна социална услуга - Център за възрастни хора в невъзможност за самообслужване.
 
Допълнителна информация може да получите в стая № 41 на общинска администрация и на телефон 0631/6-02-85
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Дарителска Кампания