Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ОБЩИНА СВИЩОВ

ОБЩИНА СВИЩОВ
Добавена на: 2021-05-14 13:32:02

ОБЩИНА СВИЩОВ
ОБЩИНА СВИЩОВ
ОБЩИНА СВИЩОВ
ОБЩИНА СВИЩОВ

ОБЯВА

ОБЯВА ЗА РАБОТА
 
ОБЩИНА СВИЩОВ реализира проект № BG05M9OP001-2.090-0003-С01  „Предоставяне на нова социална услуга в община Свищов – Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги”, финансиран  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014–2020 г.
 
Съобразно разписаните дейности по горецитирания проект, от началото на месец юли 2021 г., стартира предоставянето на резидентна социална услуга в Център за възрастни хора в невъзможност за самообслужване.
 
ОБЩИНА СВИЩОВ, в качеството си на бенефициент, обявява процедура за набиране, подбор и назначаване на персонал в Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване, както следва:
 


Управител – 1  щатна бройка;

Социален работник – 1 щатна бройка;

Медицински специалисти – 4 щатни бройки;

Хигиенист – 1 щатна бройка;

Санитар – 5 щатни бройки;

Работник поддръжка – 1 щатна бройка;

Психолог – ½ щатна бройка;

Трудотерапевт – ½ щатна бройка;

Рехабилитатор – ½ щатна бройка.

 
            1. Общи изисквания към специалистите:
1.1. Да познават нормативната уредба в областта на социалните услуги и специфичните особености при работа с възрастни и хора с различни увреждания и/или възрастни хора с висока степен на зависимост от грижа; нарушена автономност.  
1.2. Отлични комуникативни способности;
1.3. Умения за работа в екип;
1.4. Умения за междуинституционално сътрудничество;
1.5. Отговорност, коректност, организираност.
 
2. Основни задължения и специфични изисквания за отделните позиции:
2.1. Управител:
Основни задължения: Ръководи екипа от служители на ЦГВХНС и отговаря за организирането, разпределянето, координирането и контролирането на всички дейности в Центъра. Представлява Центъра при установяване на връзки и поддържане на контакти. Поддържа и съхранява документацията на Центъра и личните досиета на потребителите.
 
Специфични изисквания


Образование – висше, степен „Магистър“;

Професионално направление – икономическо, юридическо, медицинско, социални дейности, социално дело, здравен и социален мениджмънт,  педагогическа или подобна специалност в сферата на общественото развитие;

Представена писмено разработена концепция за гарантиране качеството на новоразкритата социална услуга;Професионален опит в социалната сфера е предимство

Компютърна грамотност;

Допълнителни квалификации и опит в социалната сфера и работата с възрастни и хора с увреждания са предимство.

 
2.2. Социален работник:
       Основни задължения: Работи в индивидуален и групов формат с потребителите на социалната услуга; провежда индивидуални и групови консултации, посредничество, информиране. Осъществява връзки със системата от услуги в общността и поддържа добри партньорски отношения с местни институции, както и установява и поддържа връзка със семейства и близки. Организира, координира и документира процеса на изготвяне и актуализиране на индивидуални оценки на потребностите и индивидуални планове за подкрепа.
 
       Специфични изисквания


Образование – висше, степен „Професионален бакалавър“, „Бакалавър“ или „Магистър“;Професионално направление  – икономическо, медицинско, социални дейности, социално дело, педагогическо или  друго релевантно на длъжността направление; Компютърна грамотност;

Професионален опит е предимство;

Допълнителни квалификации и опит в социалната сфера и работата с възрастни и хора с увреждания са предимство.

 
2.3. Медицински специалисти  - медицинска сестра/ медицински фелдшер/рехабилитатор и други алтернативни в сферата на Здравеопазването:
       Основни задължения: Участва в първичния прием на потребителите, където се запознава с наличната медицинска документация. Оценява специфичните медицински потребности и изготвя План за здравни
грижи на всеки потребител. Също така осъществява връзка с личен лекар или друг здравен специалист.
Осигурява здравни грижи за потребителите, в т.ч. реализиране на лечебния режим, различни видове манипулации, лекарствена терапия след назначение от лекар. При необходимост
 
придружава потребителите до здравно заведение за извършване на специализиран преглед, манипулация или изследване.
 
       Специфични изисквания
 


Образование –  висше -степен „Професионален бакалавър“; или „Бакалавър”

Професионално направление – „Медицинска сестра“, „Медицински фелдшер“, „Рехабилитатор” и други алтернативни в сферата на Здравеопазването;

Компютърна грамотност;

Професионален опит, допълнителната квалификация и опит са предимство.

 
2.4. Санитар:
       Основни задължения: Поддържа личната хигиена на потребителите. Оказва помощ при хранене, извършва тоалет на потребителите и други обслужващи и обгрижващи дейности.
 
Специфични изисквания


Образование – основно, средно;

Професионален опит и квалификации са предимство.

 
2.5. Хигиенист:
       Основни задължения: Ежедневно почиства, дезинфекцира и следи за изпълнение на стандартите за хигиена в стаите, коридорите, санитарните възли, дворното пространство и други помещения. Следи и поддържа постоянно наличие на санитарно-хигиенни средства.
 
       Специфични изисквания


Образование – основно, средно;

Професионален опит и квалификации са предимство.

 
     2.6. Работник поддръжка:
            Основни задължения:Извършва широк кръг от ремонтни и поддържащи дейности, при спазване на мерките за безопасност. Почиства и поддържа тревните площи и съоръженията на открито в Центъра. Осигурява текущи поддържащи дейности в базата на социалната услуга. Следи и осигурява  безопасни условия на труд на служителите и безопасни условия на живот на потребителите.  Осигурява правилната експлоатация и ремонт на наличната техника и съоръжения.
 
Специфични изисквания


Образование – средно, средно специално;

Наличие на познания и умения за ползване и поддръжка на електрически уреди и съоръжения;

Професионален опит и квалификации са предимство.

 
 
 
      2.7. Психолог:
 Основни задължения: Провежда психодиагностична дейност на потребителите на социалната услуга във формат на индивидуално обследване и обследване в група. Попълва формуляри за индивидуална оценка на потребностите на личността и очертава индивидуални цели и дейности в работата с потребителите.
Подпомага адаптацията им при настаняване в социалната услуга, разбиране на вътрешния ред, режим и порядки. Оказва психологическа подкрепа и консултиране за запазване на психо емоционалното спокойствие, поддържане на положителна активност и състояние; извършва превантивна дейност и подкрепа за преодоляване на депресивни състояния и тревожност.
 
Специфични изисквания


Образование –  висше - степен „Бакалавър”или „Магистър“;

Професионално направление – психология;

Компютърна грамотност;

Професионален опит, допълнителната квалификация и опит са предимство.

 
2.8. Рехабилитатор
Основни задължения: Провежда обследване за установяване възможностите за самообслужване и двигателна активност на постъпващите потребители; разработва и реализира индивидуални двигателни комплекси. Съобразно нуждите и състоянието на конкретния потребител провежда масажи, активни и пасивни упражнения, общоукрепваща гимнастика, извършва процедури и различни упражнения с и на уреди. Планира и реализира групови тонизиращи програми.
Специфични изисквания


Образование –  висше - степен „Професионален бакалавър” или „Бакалавър“;

Професионално направление – Рехабилитация, Кинезитерапия

Компютърна грамотност;

Професионален опит, допълнителната квалификация и опит са предимство.

 
2.9. Трудотерапевт
Основни задължения: Участва в първоначалното обследване на потребителите за извеждане на силните страни, възможности и интереси, провокиращи ангажираност и активност. Планира и провежда арт терапия, трудотерапия (битова, занимателна и развлекателна) и дейности в различни ателиета за изграждане на умения, преодоляване на трудности, социално възстановяване, комуникация и работа в приятен емоционален климат.
 
Специфични изисквания


Образование –  средно, средно специално, висше;

Професионално направление – предимство е по-високата образователна степен или специалност с художествено направление.

Компютърна грамотност;

Професионален опит, допълнителната квалификация и опит са предимство.

 
ІІ.Необходими документи за участие в подбора:
       Желаещите да заемат съответните длъжности подават Заявление с приложен пакет от документи до Кмета на община Свищов. Набора от документи включва:


Заявление (по образец – Приложение № 1);

Автобиография (по образец – Приложение 2);

Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни (по образец Приложение № 3);

Копие на диплома за завършена степен на образование релевантно на длъжността, за която се кандидатства;

Копие на документи за професионална квалификация ;

Копие на документи, удостоверяващи трудов стаж и/или опит в социалната сфера;

За длъжността „Управител” се представя разработена концепция.

 
Забележка: Кандидатите, които не са представили пълен комплект документи или представените документи не отговарят на изискванията за заеманата длъжност няма да бъдат допуснати до втори етап на конкурса.
 
III. Срокове и място за подаване на документите:
            Подаването на документите на кандидатите за персонал в ЦГВХНС ще се извършва до 17.00  часа на 31.05.2021 год.  в информационен център на общинска администрация – Свищов.
 
IV. Етапи на подбора


Подбор по документи

            Комисия, определена със Заповед на Кмета на Община Свищов, селектира кандидатите, отговарящи на критериите за образование  и професионален опит и съставя протокол. Списъците с допуснати и недопуснати кандидати се обявяват на сайта на Община Свищов и се поставят на информационното табло на 01.06.2021 г.   Допуснатите до интервю кандидати се уведомяват по телефона за датата, часа и мястото, на който ще се проведе интервюто с тях.


Провеждане на интервю с допуснатите кандидати

            Интервюто с допуснатите кандидати се провежда на 03.06.2021 г.  в сградата на Община Свищов.  Всеки кандидат трябва да се яви за интервюто в часа, който му е определен по график.
Чрез интервю се проверяват мотивацията, професионални компетенции, уменията за работа в екип, нагласите за вземане на решения, нагласите за работа с възрастни и хора с увреждания и личностните качества.


Оценяване  и класиране на кандидатите

Комисията съставя протокол. Списъкът с класираните кандидати се обявява на сайта на Община Свищов на 04.06.2021 г.
           
            Длъжностите се заема чрез сключване на трудов договор.
 
Допълнителна информация може да получите в стая № 41 на общинска администрация и на телефон 0631/6-02-85
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Дарителска Кампания