Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ОБЩИНА СВИЩОВ е конкретен бенефициент по проект BG05M9OP001-6.002-0083«Патронажна грижа + в Община Свищов »

ОБЩИНА СВИЩОВ е конкретен бенефициент по проект BG05M9OP001-6.002-0083«Патронажна грижа + в Община Свищов »
Добавена на: 2021-04-13 11:46:21

ОБЩИНА СВИЩОВ е конкретен бенефициент по проект BG05M9OP001-6.002-0083«Патронажна грижа + в Община Свищов »

И Н Ф О Р М А Ц И Я

 
ОБЩИНА СВИЩОВ е конкретен бенефициент по проект BG05M9OP001-6.002-0083«Патронажна грижа + в Община Свищов »
Административен договор № BG05M9OP001-6.002 -0083/13.04.2021 г. по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001–6.002 „Патронажна грижа +”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
Основна цел на проекта  е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.
Община Свищов ще осигури предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги, на лицата, които са най-застрашени от Корона вируса.
Предоставянето на допълнителна финансова подкрепа във връзка с мерките по превенция от заразяване с COVID-19 в социални услуги, ще даде възможност за по-лесна адаптация на сектора към безпрецедентната и динамична обстановка, както и да удовлетворява актуалните нужди, свързани с коронавируса в социалните услуги, делегирани от държавата дейност.
Дейностите по проекта са в две направления:


1. НАПРАВЛЕНИЕ 1 – дейност Патронажна грижа, която включва- Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора за 89 лица.

- Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране.

- Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция). 

За изпълнение на тази дейност ще бъдат назначени :           1 Фелдшер.; 5 медицински сестри, 1 рехабилитатор ;  и 13 социални асистенти   на 4 часов работен ден;   1 психолог.; 1 шофьор на пълен работен ден. 
 


 2. НАПРАВЛЕНИЕ 2 - дейност Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности- Осигуряване на лични предпазни средства /ЛПС/.

- Въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности.

- Тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID-19.

- Въвеждане при необходимост на мерки за разделяне/изолиране на потребителите на услугите;  

- Осигуряване на компютърна техника, таблети, телефонни апарати и други електронни устройства  с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно(онлайн консултиране, скайп връзка и др.).

За изпълнение на тази дейност ще бъдат назначени:  


- в ДСХ”Мария Луиза”  град Свищов - 8 санитари, 1 хигиенист и 1 организатор спомагателни дейности,

- в ЦНСТПЛД  с. Овча могила  - 2  санитари, 1 хигиенист и 0,5 бр. организатор спомагателни  дейности,

- в ДЦДУ , ЦОП и  ЦСРИ  град Свищов  по 1 хигиенист

 
     Данни за проекта:
Дата на стартиране:   13.04.2021 г.
Дата на приключване:  13.05.2022 г.
Продължителност:     13 месеца, от които 12 месеца пряко предоставяне на услугата.
Стойност на проекта: 420 025.00 лв., финансиран от Европейски социален фонд (ЕСФ).
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Дарителска Кампания