Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Добавена на: 2021-04-12 13:56:10

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ СЪС СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ, ОБРАЗУВАНИ ОТ ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ДОМАКИНСТВАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

Уважаеми жители на община Свищов,
 
На основание разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), с решение № 372/17.12.2020 г. на Общински съвет – Свищов, е приета Наредба за управление на отпадъците на територията на община Свищов, с която са:


- уредени условията и реда за изхвърлянето, събирането (включително разделното), транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, вкл. биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци и производствени отпадъци от физически и юридически лица на територията на община Свищов;

- регламентирани задълженията и отговорностите на задължените лица – домакинства, юридически лица, вкл. търговски обекти, производствени и стопански субекти, лечебни заведения, училища, административни сгради и други обекти, разположени на територията на община Свищов.

В изпълнение на Общинската програма за опазване на околната среда, е разработена и Програма за управление на отпадъците на територията на община Свищов, с която е уредено организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата.
С оглед на горепосочените, физическите и юридическите лица – притежатели на строителни отпадъци (причинители на отпадъци, както и лицата, в чието владение се намират те), са задължени да спазват регламентирания в Наредбата ред за събиране, транспортиране и третиране на отпадъци, както и да съдействат на контролните органи, при констатиране на нарушения.
Следва да се има предвид, че осигуряването на площадки за предаване на разделно събрани строителни отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, както и маршрутите за транспортиране на строителни отпадъци и земни маси до тях, се определят от кмета на община Свищов, кметовете и кметските наместници на населените места или упълномощено от тях лице. На територията на община Свищов предаването и приемането на строителни отпадъци се извършват само въз основа на писмен договор с „Център за управление на отпадъци“ ЕООД – гр. Свищов (ЦУО).
 
Задължения и отговорности на физическите лица, юридическите лица и домакинствата
 


- Физически лица, които образуват едрогабаритни и строителни отпадъци в резултат от ремонтна дейност на домакинствата са длъжни да ги събират в заявен съд за строителни отпадъци, разположен на територията на имота, като не допускат разпиляването им до изхвърлянето по реда на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Свищов. Като жители на община Свищов или притежаващи собственост на територията на община Свищов (удостоверено по надлежен ред със съответните документи), предават безвъзмездно, въз основа на писмен договор, до 500 (петстотин) кг. разделно събрани отпадъци от ремонтната дейност на общинската площадка за третиране на отпадъци.

- Съдове за събиране и съхраняване на строителни отпадъци при извършване на строителни и строително-ремонтни дейности на територията на община Свищов се предоставят след подадено заявление до ЦУО (писмено по образец, по телефон или електронен път – по избор) от физически или юридически лица.

- Домакинство, ползвател или обитател на самостоятелен обект в сграда в режим на етажна собственост, на което/който предстои да извърши ремонт се задължава да уведоми домоуправителя, управителя на етажната собственост, както и лицето, определено да обслужва общинската система за управление на строителните отпадъци на територията на община Свищов.

- Домакинствата, ползвателите или обитателите на самостоятелни обекти в сгради в режим на етажна собственост, които извършват ремонт се задължават да подготвят строителните отпадъци за оползотворяване, като събират разделно (бетон, тухли, керемиди, плочки, порцеланови и керамични изделия, дървесен материал, стъкло и пластмаса, асфалтови смеси, и др.) и ги предават за транспортиране на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО или самостоятелно извършат транспортирането на разделно събраните (образувани от ремонтната дейност) строителни отпадъци до площадки за временно съхранение или до инсталации за третиране на строителни отпадъци или до площадки за отпадъци, за извършване на последващи дейности по третирането им. При предаване на строителни отпадъци, които са предварително сортирани, лицата ползват отстъпка от дължимите такси, определена от оператора.

- Домакинствата, ползвателите или обитателите на самостоятелни обекти в сгради в режим на етажна собственост, които извършват ремонт се задължават да предават генерираните едрогабаритни отпадъци на площадки за разделно събирани отпадъци от домакинствата, с които Община Свищов има сключен договор или да ги предадат на площадка за неопасни отпадъци за последващо оползотворяване или обезвреждане.

- Управителите на етажната собственост или живущите в сгради в режим на етажна собственост са длъжни при поискване от лица, осъществяващи контрол по Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Свищов да подават информация за лицата, които извършват ремонтни дейности.

- Лицата, извършващи транспортиране на строителните отпадъци, генерирани от строителни площадки, премахване на строежи, вътрешни преустройства и текущи ремонти на сгради и съоръжения, са длъжни да притежават регистрация по чл. 35 от ЗУО.

- Предаването и приемането на строителните отпадъци се извършват само въз основа на писмен договор с лицето, което извършва дейността по третиране на строителни отпадъци на територията на община Свищов или друго лице, съгласно разпоредбите на ЗУО.

 
Забранено е:
 


1. Натрупването и/или разпиляването на строителни материали и отпадъци извън границите на обектите и строителните площадки;

2. Замърсяването на обекта и околното пространство след приключване на строителните и монтажни работи;

3. Отвеждането на води от строителните площадки по тротоарите и уличните платна;

4. Извършването на строителни работи на обекти, когато от дейността се получава силно запрашаване на околното пространство, без да се използва оросяване или друга предпазна мярка;

5. Транспортирането на строителни материали и отпадъци, земни маси и други в превозни средства с неуплътнени каросерии и/или без предпазни мрежи или чергила;

6. Транспортиране на строителни отпадъци и земни маси без издадено направление по реда на Наредбата за управление на отпадъци на територията на община Свищов;

7. Транспортиране на строителни отпадъци и земни маси извън определения в издаденото направление маршрут;

8. Изхвърлянето на строителни отпадъци и земни маси извън местата, определени за обезвреждането и/или оползотворяването им;

9. Изхвърлянето на строителни отпадъци директно от етажите на строителните обекти;

10. Излизането на транспортните средства от строителния обект с непочистена ходова част;

11. Смесване на земни маси с други строителни отпадъци;

12. Извършването на строителни и ремонтни дейности на сгради и строителни обекти без плътна ограда

13. Извършването на строителни и ремонтни дейности на сгради и строителни обекти без информационна указателна табела, която да бъде актуализирана при промяна на инвеститора (не се отнася за линейните обекти на техническата инфраструктура);

14. Изхвърлянето и натрупването на земни маси и/или строителни отпадъци край пътища, пътеки, граници между имоти, кариери, речни корита и дерета;

15. Изхвърлянето на строителни отпадъци в и до контейнерите за отпадъци/съдове за разделно събиране и на други нерегламентирани места;

16. Изхвърлянето на едрогабаритни отпадъци в и до съдовете за отпадъци и на други нерегламентирани места;

17. Замърсяването на уличните платна при транспортиране на строителни отпадъци и земни маси.

 
Контрол по управлението на отпадъците упражнява кмета на общината, кметовете и кметските наместници, или оправомощени от тях длъжностни лица. Установяването на нарушения, издаването на актове, обжалването на наказателни постановления се извършва по ред, предвиден в ЗАНН, във връзка със ЗУО.
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Дарителска Кампания