Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ
Добавена на: 2021-03-01 13:02:32

На вниманието на всички физически и юридически лица, извършващи транспортиране на строителни отпадъци, производствени отпадъци, земна маса и всякакъв друг вид отпадъци на територията на община Свищов

З А П О В Е Д
№ 178-РД-01-03
гр. Свищов, 01.03.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 19, ал. 1 и чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 6 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Свищов,
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 
1. В срок до 01.04.2021 г., всички физически и юридически лица, извършващи транспортиране (превоз, включително съпътстващите го дейности по товарене, претоварване и разтоварване, когато се извършва като самостоятелна дейност) на строителни отпадъци, производствени отпадъци, земна маса и всякакъв друг вид отпадъци на територията на община Свищов, да приведат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 35, ал. 3 от ЗУО – регистрация и издаване на документ по реда на глава пета, раздел II от ЗУО.
2. Лицата, извършващи транспортиране на отпадъци, в съответствие с изискванията на чл. 35, ал. 3 от ЗУО, да сключват договор за транспортиране с притежателите на отпадъци, за всеки конкретен случай.
3. При транспортирането на отпадъци, лицата по т. 2 да осигуряват предпазни средства, които не допускат запрашаване на околната среда и разпиляване на превозваните отпадъци, както и да не допускат изхърлянето им на нерегламентирани за целта места на територията на община Свищов.
4. Лицата по т. 2 да водят и съхраняват типизиран Дневник за транспортиране на отпадъци, предоставян чрез Центъра за административно обслужване на Община Свищов.
5. Длъжностните лица в Центъра за административно обслужване на Община Свищов да създадат и поддържат Регистър на предоставените на лицата по т. 4 Дневници за транспортиране на отпадъци.
           
Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение, в т.ч. чрез оповестяване на интернет страницата на Община Свищов и в местните вестници.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Бедри Алиев – зам.-кмет на Община Свищов.
           
 
Д-Р ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
Кмет на община Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Дарителска Кампания