Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

O Б Я В Л Е Н И Е

O Б Я В Л Е Н И Е
Добавена на: 2021-02-25 10:15:10

Уважаеми съграждани, собственици и обитатели на частни сгради, които не са в режим на етажна собственост /ЕС/ и на сгради в режим на ЕС на територията на община Свищов,

Във връзка с промените от 01.04.2016 г. в Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), влязъл в сила от 01.05.2009 г., Ви информираме, че се промениха задълженията на собствениците на самостоятелни обекти по поддръжка и ремонт на сградите, както на собствените обекти, така и на общите части.
            I – В ЗУЕС чл. 11, ал.1, т. 15 е предвидено задължение: Общото събрание в рамките на нормативно установените срокове за изготвяне на технически паспорт приема решение за възлагане съставянето на технически паспорт за съществуващите сгради и одобрява договора с изпълнителя, приема доклада за извършеното обследване и направените оценки на техническите характеристики и съставения технически паспорт на сградата. В този смисъл срокът за изготвяне на технически паспорти, съгласно §2, ал.2 и ал. 4 от Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, е както следва:
           1. Техническите паспорти на съществуващи строежи частна собственост (тези, които са в режим на ЕС и тези, които не са в режим на ЕС), се съставят в срок до 2022 г.
            2. За съществуващите строежи по ал.2, от Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, на които по време на строителството е упражняван строителен надзор (за строежите, започнати след 1 септември 1999 г.) и които са въведени в експлоатация преди влизане в сила на наредбата, техническият паспорт може да се състави, без да се извършва обследване на строежа по глава трета, ако:
           - Лицето, на което е възложено да състави паспорта, удостовери, че строежът съответства на одобрената проектна (екзекутивна) документация и на разрешението за ползване (удостоверението за въвеждане в експлоатация);
                  - техническият паспорт се съставя в срок до две години от влизане в сила на наредбата.
      II – След изтичане на срока по ал. 2 от Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, кметът на общината възлага съставянето на технически паспорти на строежите, за които те не са съставени, за сметка на техните собственици, като за извършените разходи общината се снабдява с изпълнителен лист за събиране на вземането по чл. 417, т. 1 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК).
      III – За съществуващи строежи, моментът на въвеждане в експлоатация (времето на изграждане) се удостоверява с разрешение за ползване, или удостоверение за въвеждане в експлоатация, а когато няма такива - с разрешение за строеж, или акт за собственост, както и с всички доказателствени средства, допустими по ГПК, включително и с декларации
      IV – Съгласно изменението на ЗУЕС и изискванията на чл. 16, ал.5 е необходимо следното: „Протоколът да съдържа датата и мястото на провеждането на общото събрание, дневния ред, явилите се лица и идеалните части от етажната собственост, които те представляват, номера на самостоятелния обект, начина, по който са гласували лицата – „за“, „против“, или „въздържал се“, техен подпис, същността на изявленията, направените предложения и приетите решения“.
             V –  На основание чл. 6, ал. 1, т. 12 от ЗУЕС собствениците са длъжни да осигуряват достъп до своя самостоятелен обект в сграда в режим на етажна собственост. При отказ за осигуряване на достъп  е предвиден следният ред:
             1. На основание чл. 54а, ал. 1 от ЗУЕС:
           - При прието решение от общото събрание на собствениците и/или на сдружението на собствениците за извършване на дейности по чл. 6, ал. 1, т. 12 и отказ за    осигуряване на достъп от страна на собственик до притежавания от него самостоятелен обект, кметът на общината, или района, или оправомощено от него длъжностно лице извършва проверка и издава заповед, с която задължава собственика да осигури необходимия достъп.
             - Заповедта се съобщава на собственика и на председателя на управителния съвет (управителя) и може да се обжалва пред Административния съд по местонахождението на етажната собственост. Заповедта се издава в срок до 1 месец след подадено искане от председателя на управителния съвет (управителя), придружено от констативен протокол за неосигурен достъп, съставен от управителния съвет (управителя) и двама собственици. Изпълнението на заповедта по ал. 1 се осъществява по реда на Административнопроцесуалния кодекс.    

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Дарителска Кампания