Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ
Добавена на: 2021-02-22 15:42:15

З А П О В Е Д № 141-РД-01-03, гр. Свищов, 22.02.2021 г.

С цел осигуряване на безопасност на движението, както и за осигуряване на безопасни условия на живота, здравето и имуществото на гражданите, ползващи общинската пътна мрежа, на основание чл.9, ал.3 от Закона за пътищата и чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с т.5  буква /а/ от Констативен протокол  №66-00-54/17.02.2021г. на Община Свищов.
 
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 
1. ДА СЕ ПОСТАВИ ПЪТЕН ЗНАК В27-„Забранени са престоят и паркирането“ на ул.“ Ал. Стамболийски“ в гр. Свищов - в дясно посока на движение от  пл. „Свобода“ към ул. „Д. А. Ценов“.
2.  ДА СЕ ПОСТАВИ ПЪТЕН ЗНАК Б1 „Забранено е влизането на пътни превозни средства“, в началото на ул. “Ал.Стамболийски“2 в дясно.
3. ВЪЗЛАГАМ на Дирекция „УОМПТЧ“ при Община Свищов да организира мероприятията по поставяне на пътен знак на ул “Ал. Стамболийски“ гр. Свищов.
 
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.
 
Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение и обяви на електронния сайт на Община Свищов.
 
 
 
Д-р Генчо Генчев
КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Дарителска Кампания