Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ
Добавена на: 2021-02-22 15:40:29

З А П О В Е Д № 138-РД-01-03, гр. Свищов, 22.02.2021 г.

С цел осигуряване на безопасни условия на живота, здравето и имуществото на гражданите на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка постъпила молба вх.№94-М-344/14.09.2020г. от Катя Игнатова Личева и предвид предложение по т.5 буква/в/ от Констативен протокол  №066-00-54/17.02.2021г. н Община Свищов.
 
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 
           1. ДА СЕ ПОСТАВИ ПЪТЕН ЗНАК Д21 „ИНВАЛИД“ в района на ул. „Иваница Данчев“ №11, вх.А, бл.“Гагарин“ 3 на прилежащ паркинг.
2. ВЪЗЛАГАМ на Дирекция „УОМПТЧ“ при Община Свищов да организира мероприятията по поставяне,обозначаване и маркиране на 1бр. паркомясто в  района на ул. „Иваница Данчев“ №11, вх.А, бл.“Гагарин“ 3.
 
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.
 
Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение и обяви на електронния сайт на Община Свищов.
 
 
 
Д-р Генчо Генчев
КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ
 
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Дарителска Кампания