Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ
Добавена на: 2021-02-22 15:38:15

З А П О В Е Д № 137-РД-01-03, гр. Свищов, 22.02.2021 г.

С цел осигуряване на безопасност на движението, както и за осигуряване на безопасни условия на живота, здравето и имуществото на гражданите, ползващи общинската пътна мрежа, на основание чл.9, ал.3 от Закона за пътищата и чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с т.5  буква /б/ от Констативен протокол №66-00-54/17.02.2021г. на Община Свищов.
 
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 
1. ДА СЕ ПОСТАВИ ПЪТЕН ЗНАК В24-„Забранено е изпреварването на моторни превозни средства, с изключение на мотопеди и мотоциклети без кош“ на път II- 52 след бензиностанция „Йоана“ по ул.“Ев. Дамянов“ до №8.
2.  ДА СЕ ПОСТАВИ ПЪТЕН ЗНАК В26-„Забранено е движението със скорост, по-висока от означената“ в конкретния  случай -/30км./ по ул.“Ев.Дамянов.
3. ВЪЗЛАГАМ на Дирекция „УОМПТЧ“ при Община Свищов да организира мероприятията по поставяне на пътни знаци на ул.“ Ев.Дамянов“ гр.Свищов.
 
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.
 
Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение и обяви на електронния сайт на Община Свищов.
 
 
 
Д-р Генчо Генчев
КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Дарителска Кампания