Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ
Добавена на: 2021-02-22 15:35:21

З А П О В Е Д № 136-РД-01-03, гр. Свищов, 22.02.2021 г.

С цел осигуряване на безопасност на движението, както и за осигуряване на безопасни условия на живота, здравето и имуществото на гражданите, ползващи общинската пътна мрежа, на основание чл.9, ал.3 от Закона за пътищата и чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с т.5  буква /г/ от Констативен протокол  №66-00-54/17.02.2021г. на Община Свищов.
 
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 
1. ДА СЕ ПОСТАВИ ПЪТЕН ЗНАК В27-„Забранени са престоят и паркирането“ в началото на ул.“Цар Борис“ №2 в гр.Свищов, като знака ще действа до кръстовището с ул.“Хан Аспарух“.
3. ВЪЗЛАГАМ на Дирекция „УОМПТЧ“ при Община Свищов да организира мероприятията по поставяне на пътен знак на ул.“ Цар Борис“ гр.Свищов.
 
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.
 
Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение и обяви на електронния сайт на Община Свищов.
 
 
 
Д-р Генчо Генчев
КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Дарителска Кампания