Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Свищов

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Свищов
Добавена на: 2021-02-19 14:47:13

Редовното заседание на Общински съвет - Свищов ще се проведе на 25.02.2021 г. /четвъртък/ от 14.00 часа, чрез платформата ZOOM

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 103, ал. 1  от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 25.02.2021 г. /Четвъртък/ от 14.00 часа, чрез платформата ZOOM, при следния:
 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
 


Представяне на Годишен отчет за 2020 г. за изпълнението на „Програма за управление на Община Свищов 2019-2023 г.“

Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2021 година.

Приемане на Годишен план за приватизация в Община Свищов през 2021 г.

Приемане Бюджета на Община Свищов за 2021 г.

Одобряване на Прогнози за периода  2022-2024 година.

Изменение на Устава на „ДУНАВСКИ ИНДУСТРИАЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК – СВИЩОВ“ ЕАД, ЕИК 205443197.

Провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново.

Одобряване на декларации за намаляване размера на дължимата такса битови отпадъци за 2021 година, съгласно чл. 21, ал. 5 и във връзка с чл. 20, ал. 5 и чл. 21, ал. 1 от  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов.

Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХХV – 2910, 2937, кв. 9 по плана на гр. Свищов.

Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) III – 788, кв. 75 по действащия план на с. Ореш, общ. Свищов.

Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс, помещение, в общинска сграда на ул. “Т. Миланович” № 2, на „ПЕНСИОНЕРСКИ СПОРТЕН КЛУБ НОВЕ“ – гр. Свищов.

Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс, помещение, в нежилищна сграда, в землището на гр. Свищов, в местност ”Матката”, на Ловно-рибарско дружество „Сокол“ Свищов.

Даване на съгласие за удължаване срока на Договор, сключен между Кметство Козловец и ЕТ „ИППМП Д-р Асен Йорданов“, за наем на нежилищно общинско помещение (стая „Лекарски кабинет“), в сграда „Здравен дом“ с. Козловец.

Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, с адрес: гр. Свищов, местност „Стъклен“.

Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“.

Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, с адрес: гр. Свищов, местност „Шатрата 1“.

Даване на съгласие за продажба, правото на собственост на недвижим имот, частна общинска собственост, с адрес: гр. Свищов, местност „Стъклен“, без търг или конкурс, на Снежана Борисова.

Даване на съгласие за продажба, право на собственост върху застроен урегулиран поземлен имот УПИ ХІІ-3246, с адрес: гр. Свищов, ул. “Дядо Димитър Паничков“ № 7, без търг или конкурс, на Мима Маринова.

Даване на съгласие за продажба, право на собственост върху застроен урегулиран поземлен имот УПИ ХІІI-62, с адрес: с. Морава, ул. “Маршал Толбухин“ № 3, без търг или конкурс, на Деян Маринов.

Даване на съгласие за продажба на общинската идеална част - 119/504 ид.ч. от новия УПИ С (сто), с проектен идентификатор 65766.702.287 на наследници на Иван Бръчков.

Решение № ОА04-1024/12.02.2021 г. на Областен управител на област Велико Търново, за предприемане на спешна мярка по реда на чл. 5, параграф 5 от Регламент (ЕО) 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 23 октомври 2007 г.

Предоставяне на имот – частна общинска собственост на „Център за управление на отпадъци“ ЕООД – гр. Свищов за безвъзмездно ползване.

Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9 на Общински съвет – Свищов –  2 броя.

Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди” – 2 броя.

Определяне на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за общо и индивидуално ползване в землищата на община Свищов.

Приемане на правилата за ползване на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд (ОПФ) в землищата на община Свищов за стопанската 2021-2022 г.

Годишен план за паша в землищата на община Свищов за стопанската 2021-2022 г.

Отпускане на еднократни парични помощи.

Въпроси към Кмета на Общината и отговори.

 
С уважение:
д-р Кристиян Кирилов
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Дарителска Кампания