Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Свищов

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Свищов
Добавена на: 2021-01-22 16:36:32

Редовното заседание на ОбС - Свищов ще се проведе на 28.01.2021 г. /четвъртък/ от 14.00 часа, чрез платформата ZOOM

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 103, ал. 1  от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 28.01.2021 г. /Четвъртък/ от 14.00 часа, чрез платформата ZOOM, при следния:
 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

     1. Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) IV – за „озеленяване“ и (УПИ) V, кв. 9 по плана на гр. Свищов.
     2. Даване на съгласие за  удължаване срока на Договор № 17/01.02.2015 г. за наем на нежилищни общински помещения – частна общинска собственост, сключен между Община Свищов и „РОБСОВ“ ЕООД.
     3. Създаване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, като делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2021 г.
     4. Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги.
     5. Определяне на училище - преимуществен ползвател на моторно превозно средство, марка „HYUNDAI“, предоставен на Община Свищов със Заповед № РД 11-5/16.02.2010 г. на Министъра на образованието и науката и договор № Д01-414/27.05.2010 г., сключен между Община Свищов и Министерство на образованието и науката.
     6. Приемане на допълнения в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов.
     7. Отпускане на еднократни парични помощи.
     8. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.


С уважение:
д-р Кристиян Кирилов
Председател на Общински съвет – Свищов
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Дарителска Кампания