Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ
Добавена на: 2021-01-22 14:20:21

до Лъчезар Георгиев Христов, Йоанна Лъчезарова Шеху Христова и Едие Хюсеинова Мехмедова

Община Свищов, на основание чл. 61 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Лъчезар Г. Христов, Йоанна Л. Ш. Христова, чрез законния й представител  Лъчезар Г. Христов и Едие Х. Мехмедова, че на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) и   чл. 140а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед № 63-РД-01-03/21.01.2021г. на Кмета на Община Свищов за заличаване на адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на Лъчезар Христов и по постоянен адрес на Йоанна Ш. Христова от адрес в гр. Свищов, ул. „Патриарх Евтимий“ № 68, вх. …, ет. …, ап…. и заличаване на адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на Едие Х. Мехмедова от адрес в гр. Свищов, ул. „Цени Бояджиев“ № ….
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Велико Търново по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й. Във връзка със заличаването на адресната регистрация по постоянен адрес в едномесечен срок от уведомяването лицата следва да подменят личните си документи.
Заповедта е обявена на сайта на Община Свищов www.svishtov.bg раздел „Общинска документация“, подраздел „Документи по ГРАО“ и на информационното табло във фоайето на Община Свищов.
Екземпляр от Заповед № 63-РД-01-03/21.01.2021г. на Кмета на Община Свищов може да бъде получен от заинтересованите лица в звено ГРАО, Община Свищов, на ул. „Цанко Церковски“ № 2.
               

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Дарителска Кампания