Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ
Добавена на: 2020-07-16 15:20:13

Утвърдено от МОН представяме списък на детските градини и училища с обхвата на дейности по Национални програми:

I. По Национална програма “Заедно за всяко дете”” са класирани от РУО заявки от училищата и детските градини по Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“.

 
Представяме  списък с одобрените за финансиране средищни ДГ  и училища от община Свищов:
 
ОУ  “Св .Св .Кирил и Методий”, с.Морава;
 
ДГ  “Слънчо”;
 
ДГ  “Чиполино”;
 
ОУ  “Филип Сакелариевич”
 
Допустимите дейности по програмата са:
 
Информационни кампании за ролята на образованието на децата и учениците сред родителите и общността, в която живеят децата; Дейности за приобщаване на родители/семействата към училищния живот и мотивирането им за образованието на техните деца чрез обучения, групови тренинги, лектории и др.; Обучения за родителите за разпознаване, превенция и предотвратяване на негативни прояви между децата и учениците – дискриминация, агресия, насилие, тормоз и др.; Организиране на инициативи за популяризиране на добри практики във взаимодействието на институциите за обхващане и включване на деца и ученици в образование.
II. По Национална програма „Успяваме заедно“ съгласно приложение № 5, Модул 1: „Хубаво е в детската градина” са одобрени за финансиране:
 
ДГ  “Зорница”- с. Ореш, филиал с. Морава и с. Овча могила”;
 
ДГ “Слънчо” и
 
ДГ “Чиполино”
 
III. По Национална програма „Успяваме заедно“, Модул 3: „Обединени за качествено предучилищно образование”  е одобрена за финансиране
 
ДГ “Васил  Левски”.
 
Дейностите по модула са приложими само за деца, които постъпват за първи път в детска градина и към техните родители. По модула е допустимо изпълнението на следните дейности:
 
Изграждане на подкрепяща, приемна, безопасна, мултикултурна, интерактивна среда – до 50% от размера на проектното финансиране.
Създаване на условия за работа със семейната общност в рамките на детската градина – до 20% от размера на проектното финансиране.
Изработване и прилагане на ефективни мерки за осигуряване на плавен преход на детето от семейната среда към детската градина – до 20% от размера на проектното финансиране.
Организиране на събирания за споделяне на опит в рамките на детската градина, в т.ч. и със семейната общност – до 10% от размера на проектното финансиране. В проектните предложения дейностите може да бъдат планирани и изпълнявани в предложената последователност и съдържание, но може да бъдат допълвани с дейности, инициирани от детската градина в съответствие с конкретните потребности, за които не се изисква допълнително финансиране.
 
IV. По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ съгласно приложение № 3, Модул Е „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“, одобрени за финансиране са:
 
Детска градина “Васил Левски”;
 
Средно училище “Димитър Благоев”
 
Общата цел на програмата е:
 
Осигуряване условия за равен достъп до предучилищно и училищно образование и повишаване качеството на образователния процес.
Насърчаване на четенето за постигане на интелектуално, емоционално, социално, културно и личностно развитие на ученика.  Осигуряване на обучение по безопасност на движението по пътищата, чрез осигуряване на външни и вътрешни площадки (подвижни зони) в детските градини и училищата с цел намаляване на инциденти с деца и ученици по пътищата.
 
Конкретните (специфични) цели  на програмата са:
 
Осигуряване на материална база в съответствие със съвременните изисквания на пазара на труда чрез финансово ангажиране както на бюджетни средства, така и съфинансиране от страна на работодателите.
Създаване на по-добри условия за експериментална работа по природни науки.
Създаване на условия за личностно развитие на учениците чрез занимания по интереси и творчески изяви.
Осигуряване на възможности за използване на културните институции като образователна среда.
Повишаване на грамотността, критическото и аналитично мислене.
Създаване на интерес и любов към литературата и културните ценности.
Подпомагане на учебния процес чрез търсене, извличане и анализиране на информация от различни източници.
Осмисляне на свободното време на ученика, развиване на въображението и креативността.
Повишаване на дигиталните умения и компетентности с фокус върху обучението в STEM дисциплините.
Изграждане на трайни навици за четене и формиране умения за учене през целия живот.
Формиране на начални представи за пътната среда.
Формиране на умения за безопасно поведение на пътя.
Формиране на култура на поведение на пътя.
Изграждане и развиване на защитни механизми спрямо опасностите от пътната среда.
Развиване на сетивните възприятия (зрение, слух, възприятия за време и
пространство) на учениците за безопасно поведение на пътя.
Подпомагане на процеса за развитие на концентрацията на вниманието и паметта и на дисциплинирано и отговорно поведение на пътя.
Формиране на знания и умения за безопасно придвижване, пресичане на пътен светофар и пешеходна пътека.

Отдел "Образование", община Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Дарителска Кампания