Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ
Добавена на: 2020-07-01 13:44:19

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

З А П О В Е Д
№ 951-РД-01-03
гр. Свищов, 01.07.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със заповед № РД-01-370/30.06.2020 г. на министъра на здравеопазването,
Н А Р Е Ж Д А М:
 


I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община Свищов, считано от 1 юли 2020 г. до 15 юли 2020 г.:

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата, центровете за подкрепа на личностно развитие и специализираните обслужващи звена от системата на предучилищното и училищното образование, както и във висшето училище на територията на община Свищов. Институциите от системата на предучилищното и училищното образование организират обучение на ученици, оценяване и подкрепа за личностно развитие, а висшето училище организира обучение и оценяване на студенти, специализанти и докторанти доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Изключение от забраната се допуска по отношение на:
а) присъствието на деца, на ученици, на студенти и на докторанти на територията на институции от системата на предучилищното и училищното образование, и на територията на висшето училище за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019/2020 г., както и за практически обучения и изпити по практика и за подготовката на учебна 2020/2021 г., когато е невъзможно тези дейности да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие. В тези случаи директорът на институцията, съответно ректорът на висшето училище, създава организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки;
б) присъствието на деца и ученици за осъществяване на дейности за подкрепа на личностно развитие по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, при условията на т. 8 от настоящата заповед и съобразно указания по т. II от заповед № РД-01-370/30.06.2020 г. на министъра на здравеопазването.
2. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи, на открито и закрито (с изключение на провеждащите се в помещения – общинска собственост), могат да се провеждат в присъствието на публика, при заетост на местата до 50% от общия им капацитет, при настаняване на зрителите най-малко през 1 седалка или при спазване на дистанция от 1,5 м., при условията на т. 8 от настоящата заповед и съобразно указания по т. II от заповед № РД-01-370/30.06.2020 г. на министъра на здравеопазването.
3. При провеждане на футболни мачове се допуска публика до 1000 души на сектор, при спазване на дистанция от 1,5 м., при условията на т. 8 от настоящата заповед и съобразно указанията по т. II от заповед № РД-01-370/30.06.2020 г. на министъра на здравеопазването.
4. Конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, в т.ч. мероприятия на изложбената индустрия (с изключение на провеждащите се в помещения – общинска собственост), могат да се провеждат при заетост на местата до 50% от общия им капацитет, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при условията на т. 8 от настоящата заповед и съобразно указания по т. II от заповед № РД-01-370/30.06.2020 г. на министъра на здравеопазването.
5. Културни и развлекателни мероприятия могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 50% от общия им капацитет на закрито (с изключение на провеждащите се в помещения – общинска собственост) и на открито, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при условията на т. 8 от настоящата заповед и съобразно указания по т. II от заповед № РД-01-370/30.06.2020 г. на министъра на здравеопазването.
6. Масови събирания, в т.ч. сватби и други празненства, както и работата на дискотеките и нощните заведения, следва да се организират и провеждат при заетост на местата до 50% от общия капацитет на обектите на закрито (с изключение на провеждащите се в помещения – общинска собственост) и на открито, при условията на т. 8 от настоящата заповед и съобразно указания по т. II от заповед № РД-01-370/30.06.2020 г. на министъра на здравеопазването.
7. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.
8. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със заповед № РД-01-369/30.06.2020 г. на министъра на здравеопазването.
9. Детските ясли и детските градини на територията на община Свищов функционират при условията на т. 8 от настоящата заповед и съобразно указания по т. II от заповед № РД-01-370/30.06.2020 г. на министъра на здравеопазването.
II. Тази заповед отменя т. I от заповед № 854-РД-01-03/23.06.2020 г. на кмета на община Свищов.
 
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на началник РУ МВР – гр. Свищов, РЗИ – гр. В. Търново, Анелия Димитрова – зам.-кмет на община Свищов, Илиян Венков – зам.-кмет на община Свищов. При необходимост да бъдат привличани други контролни органи и институции.
 
 
 
 
ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
Кмет на община Свищов и председател
на Кризисен щаб при община Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Дарителска Кампания