Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ
Добавена на: 2020-07-01 13:42:40

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

З А П О В Е Д
№ 950-РД-01-03
гр. Свищов, 01.07.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със заповед № РД-01-369/30.06.2020 г. на министъра на здравеопазването,
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 


I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Свищов, считано от 1 юли 2020 г. до 15 юли 2020 г.:1. Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:

а) дезинфекция, съгласно алгоритъм, посочен в приложение № 1 към заповед № РД-01-369/30.06.2020 г. на министъра на здравеопазването;
б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други);
в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно приложение № 2 към заповед № РД-01-369/30.06.2020 г. на министъра на здравеопазването, и осигуряване на сапун, вода и дезинфектант;
г) създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м.;
д) осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице шлем, ръкавици и др.);
е) организиране на дистанционна форма на работа за служителите си (надомна работа/работа от разстояние) при възможност в зависимост от спецификата на съответната трудова дейност.


2. При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 м. е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.

3. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, освен мерките по т. 1 и т. 2, прилагат и следните противоепидемични мерки:

а) организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;
б) осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта;
в) създават организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанция;
г) поставят на видно място информационни табели или информират по друг начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.


4. Всички лица, когато се намират в закрити обществени места, в т.ч. транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки, оптики, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, железопътни гари и автогари, търговски обекти, църкви, манастири, храмове, музеи и др., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 към заповед № РД-01-369/30.06.2020 г. на министъра на здравеопазването.

5. Изключение от задължението по т. 4 се допуска за клиентите в местата за хранене и в питейните заведения, както и за спортуващите на закрито за времето на физическата дейност.

6. Поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.) на всички открити обществени места е препоръчително.

7. По смисъла на т. 4 „обществени“ са местата, които са свободно достъпни и/или са предназначени за обществено ползване.

8. Противоепидемичната мярка за спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство, се прилага и за всички лица, които се намират на открити обществени места (в т. ч. паркове, улици, автобусни спирки).II. Противоепидемичните мерки по т. I, 1-3 са задължителни за прилагане от всички работодатели и органи по назначаване, и всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена с акт на държавен орган за времето на обявената извънредна епидемична обстановка.

III. Лицата по т. II са отговорни за организиране на прилагането и изпълнението на въведените с тази заповед противоепидемични мерки.

IV. Тази заповед отменя заповед № 849-РД-01-03/22.06.2020 г. на кмета на община Свищов.

 
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на началник РУ МВР – гр. Свищов, РЗИ – гр. В. Търново и Илиян Венков – зам.-кмет на община Свищов. При необходимост да бъдат привличани други контролни органи и институции.
 
 
 
 
ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
Кмет на община Свищов и председател
на Кризисен щаб при община Свищов
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Дарителска Кампания