Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН
Добавена на: 2018-12-27 09:58:07

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА МЕСТНИЯ ТРУДОВ ПАЗАР ПРЕЗ НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА В ОБЩИНА СВИЩОВ


През месец ноември в община Свищов се отчита тенденция на нарастване броя на регистрираните безработни. В края на месеца те са 851 души, което представлява увеличение спрямо предходен месец със  108 души. Това увеличение е характерно за този период и е свързано с приключване на селскостопанските и строителни дейности.
Равнището на безработица се покачва с 0,7 пункта и в края на месеца е 5,4 % /при 6.0 % на национално ниво/. През същия период на предходната година броят на безработните е бил 1063 души или с 212 души повече от сегашния, а равнището е било 6,8 %.
 
Характеристики на безработицата през месеца:


Пол и възраст –  в структурата по пол се запазва тенденцията на доминиране дела на жените над този на мъжете, като броят на жените е по-голям с 49 души. Относителният дял на жените бележи леко снижение и е 52,88 % срещу 47,12 % за мъжете. През предходния месец съотношението жени – мъже е било 55,32 % - 44,68 %.

  


Възрастова структура на регистрираните безработни лица

 
Във възрастовата структура се наблюдават следните тенденции:


лицата на възраст до 29 години заемат най-нисък относителен дял – 14,78 на сто, а броят им е 139 души. Отчита се нарастване на абсолютния брой с 4 души и снижаване на дела им с 3,38 процентни пункта в общата структура;

през месеца групата на лицата на възраст над 50 години е на второ място по големина с абсолютен брой 308  души и относителен дял 32,77 на сто. Отчита се нарастване на абсолютния брой с 48 души и снижаване на дела им с 2,22 пункта;

възрастовата група от 30-49 години е най-многобройна и с най-голям дял в структурата: с абсолютен брой 493  души и относителен дял 52,45 на сто. През месеца в тази група се отчита увеличение със 145 души и нарастване на дела им с 5,61 пункта;

 
 


Професионални характеристики:Броят на лицата с работническа професия е 287 души, а относителният им дял заема 33,73 на сто. Тази група вече е на първо място в професионалната структура, като през месеца се отбелязва увеличение с 69 души и покачване на дела с 4,39 пункта.Групата на специалистите без работа е на второ място и обхваща 284 души. Относителният й дял е 33,37 на сто от общата структура и бележи тенденция на намаление.

Броят на лицата без специалност и квалификация вече е на последно място с абсолютен брой от 280 души и относителен дял  32,9 на сто.

  


Степен на образование:

 
В образователната структура се наблюдават следните тенденции:


Абсолютно увеличение на групите на лицата с основно и средно образование и покачване на дела им;

Снижение на заемания дял на лицата с начално и висше образование;

Групата на безработните лица с начално и по-ниско образование включва 63 души, а относителният й дял заема 7,4 %.
Групата на лицата с основно образование наброява 129 души, а относителният й дял заема 15,16 %.
Висшистите без работа са 178 души с относителен дял 20,92 на сто от образователната структура.
Лицата със средно образование са 481, което е 56,52 на сто от структурата на безработните по образование.
През месец ноември входящият поток вече превишава изходящия със 108 души. Новорегистрираните лица са 224 души, лицата с възстановена регистрация – 2 /обща численост на входящия поток 226 души/. Изходящият поток наброява 118 души, от които 87 са постъпили на работа. Трудова реализация с посредничество на бюрото по труда са намерили 59 души, от които 4 – по насърчителни мерки и програми за заетост, 12 – по ОП „РЧР”, а останалите 43 – на първичен пазар.
Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица са 23, а прекратените по други причини – 8.

По информация на ДБТ - гр. Свищов
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Дарителска Кампания