Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20.12.2018 г.

ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20.12.2018 г.
Добавена на: 2018-12-14 16:03:37

Общински съвет - Свищов ще проведе свое редовно заседание на 20.12.2018 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 42, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 20.12.2018 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:

 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

Осигуряване на устойчивост на проектно предложение „Ремонт, реконструкция и мерки за подобряване на енергийната ефективност в обекти на културната инфраструктура на територията на община Свищов“ по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, по Оперативна програма „Региони в растеж“.

Кандидатстване по проект „Красива България” за 2019 г., Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”.

Кандидатстване на Община Свищов с проект  по   Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., процедура „Социално включване в общността”, BG05M9OP001- 2.032. в качеството ѝ на партньор.

Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Свищов за 2019 година.

Утвърждаване на Календар на културните събития в Община Свищов за 2019 година.

Допълване и промени в Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд.

Приемане на график за провеждане на редовните и тържествени заседания на Общински съвет – Свищов през 2019 година.

Отпускане на еднократни парични помощи.

Въпроси към Кмета на Общината
 
  
 
С уважение:
д-р Кристиян Кирилов
Председател на Общински съвет – Свищов
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Дарителска Кампания