Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ОБЯВЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ОДОБРЕН ПЛАН ЗА НОВООБРАЗУВАНИ ИМОТИ

ОБЯВЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ОДОБРЕН ПЛАН ЗА НОВООБРАЗУВАНИ ИМОТИ
Добавена на: 2018-12-04 16:53:22

ПРИЕТИ СА ИЗРАБОТЕНИТЕ ПОМОЩНИ ПЛАНОВЕ И ПЛАНОВЕ ЗА НОВООБРАЗУВАНИ ИМОТИ В МЕСТНОСТТА "ШАТРАТА 1 И 2"; „ВОДЕНИЧАРСКИ ДОЛ“; „ПАВЛОЛИЯТА“ И „ДЯДО ПЕТКОВА ЧЕШМА“

Във връзка с разпоредбите на §4“к“, ал. 6 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ), Община Свищов съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед № ОА04-7186/16.11.2018 г. на Областен управител на област Велико Търново е одобрен плана на новообразуваните имоти в М 1:1000 на земеделските земи, предоставени за ползване въз основа на актовете по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на к.е. 139, 141, 143, 146 и 147 (по КК имоти с идентификатори 65766.51.2, 65766.52.3, 65766.52.5 и 65766.52.7) в местности „Драчево бърдо 1 и 2“; к.е. 45 и 42 (по КК имоти с идентификатори 65766.25.2 и 65766.24.1) в местности „Равнец 1 и 2“; к.е. 22 и 23 (по КК имоти с идентификатори 65766.16.1 и 65766.17.1) в местности „Шатрата 1 и 2“; к.е. 159 (по КК имоти с идентификатори 65766.40.1) в местност „Воденичарски дол“; к.е. 111 (по КК имоти с идентификатори 65766.43.3) в местност „Павлолията“; к.е. 98, 93, 95 и 97 (по КК имоти с идентификатори 65766.39.1, 65766.39.2, 65766.39.58 и 65766.39.63), местност „Дядо Петкова чешма“ от землището на гр. Свищов, Община Свищов, Област В. Търново.
Заповедта на Областния управител на област Велико Търново е публикувана в „Държавен вестник“ бр. 99/30.11.2018 г. и в националните ежедневници „Монитор“ и „Телеграф“.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез Областен управител – Велико Търново, пред Районния съд – гр. Свищов, в 14-дневен срок от обнародване на заповедта в „Държавен вестник”.
Плановете и придружаващата ги документация се намират в Община Свищов, стая № 44 и 45 и могат да бъдат разгледани по всяко време на работния ден.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Дарителска Кампания