Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29.11.2018 г.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29.11.2018 г.
Добавена на: 2018-11-22 17:01:53

Общински съвет - Свищов ще проведе свое редовно заседание на 29.11.2018 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 42, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 29.11.2018 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:
 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
 


Представяне на информация относно актуализирано разпределение на бюджета на Община Свищов към 30.09.2018 г.

Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД“.

Приемане и предаване на новоизградени от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново активи на територията на Община Свищов през 2018 г.

Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2018 година.

Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: Нива, находящ се в местност Карна могила, с. Българско Сливово.

Одобряване Предварителния проект на Общия устройствен план на Община Свищов, включващ Екологична оценка и Оценка за съвместимост по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура – подземна тръбна мрежа за електронни съобщения през землището на град Свищов с ЕКАТТЕ 65766, землището на с. Царевец с ЕКАТТЕ 78121 и  землището на с. Вардим с ЕКАТТЕ 10118, община Свищов.

Даване на съгласие за одобряване на изменение на Подробен устройствен план (ПУП)  - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) І – 80 за „бетонов възел“, (УПИ) XVII – 79 за „претоварна станция“, ПИ 65766.703.81 по КК и КР на землището на гр. Свищов (в което попада УПИ – за „резервен терен на Рудметал“), (УПИ) – за „Изкупвателна търговска база – Свищов“, (УПИ) IV – за „бригадирски лагер“ и (УПИ) V – за „зърнобаза“, в Западна индустриална зона (ЗИЗ) на гр. Свищов.

Предоставяне на недвижими имоти, общинска собственост за безвъзмездно управление на Кметовете на кметства.

Предоставяне под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землището на с. Хаджидимитрово.

Учредяване възмездно право на ползване на имот, общинска собственост за настаняване на пчелни семейства.

Промени в състава на комисия за дейността по Общинска програма за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания в Община Свищов.

Отпускане на еднократни парични помощи.

Въпроси към Кмета на Общината и отговори.

С уважение:
д-р Кристиян Кирилов
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Дарителска Кампания