Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОКАНА

ПОКАНА
Добавена на: 2018-11-06 13:47:50

Относно провеждане на церемония „Официално откриване” на обекта по изпълнението на проект „Благоустрояване на градската жизнена среда в гр. Свищов”

ПОКАНА 
                           
 
 
Договор за БФП:     BG16RFOP001-1.036 -0001 – С01 от 18.11.2016 г. за проект
                                 „Благоустрояване на градската жизнена среда в гр. Свищов”.
 
Относно:            Провеждане на церемония „Официално откриване” на  обекта
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
Имам удоволствието да Ви поканя на церемония „Официално откриване” на обекта по изпълнението на проект „Благоустрояване на градската жизнена среда в гр. Свищов”, която ще се състои на 08 ноември 2018 г. /четвъртък/ от 11,30 часа на ул. „Патриарх Евтимий” № 68, ж.к. „Младост” в гр. Свищов.
  Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG16RFOP001-1.036-0001-С01/18.11.2016 г. по Оперативна програма “Региони в растеж 2014-2020 г.”, Приоритетна ос: Устойчиво и интегрирано градско развитие, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.036 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Свищов“ и е на обща стойност 5 040 204,64 лева.
       
 
Ще се радваме на Вашето присъствие и медийно отразяване на събитието!

 

 

ИНЖ. ПЛАМЕН ПЕТКОВ

Ръководител на проекта

Съгл. Пълномощно с рег. № 6179/30.11.2016 г.  

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Дарителска Кампания