Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОКАНА

ПОКАНА
Добавена на: 2018-11-06 13:45:33

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ЖИЗНЕНА СРЕДА В ГР. СВИЩОВ”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
 
Имам удоволствието да Ви поканя на 08 ноември 2018 г. /четвъртък/ от 11,00 часа  в Зала № 1 на общинска администрация Свищов, където ще се проведе заключителна пресконференция по проект „Благоустрояване на градската жизнена среда в гр. Свищов“ с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG16RFOP001-1.036-0001/18.11.2016 г.
          Проектът се изпълнява по Оперативна програма “Региони в растеж 2014-2020 г.”, Приоритетна ос: Устойчиво и интегрирано градско развитие, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.036 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Свищов“ и е на обща стойност 5 040 204,64 лева.
      Основните дейности по проекта бяха насочени към подобряване и реновиране на градската среда на територията на ул. „Черни връх”/ж.к. „Младост” и парк „Радост”, като изпълнението му ще допринесе за  устойчивото развитие на град Свищов чрез създаването на атрактивна градска и жизнена среда.
          На пресконференцията ще се оповестят постигнатите цели и резултати, както и изпълнените дейности, заложени в рамките на проекта, финансиран по Оперативна Програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
 

 

 

ИНЖ. ПЛАМЕН ПЕТКОВ

Ръководител на проекта

Съгл. пълномощно с рег. № 6179/30.11.2016 г. 

 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Дарителска Кампания