Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН
Добавена на: 2018-10-24 17:30:49

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА МЕСТНИЯ ТРУДОВ ПАЗАР ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА В ОБЩИНА СВИЩОВ

През месец септември в община Свищов се отчита тенденцията на нарастване броя на регистрираните безработни. В края на месеца те са 683 души, което представлява увеличение спрямо предходен месец с 32 души.
Равнището на безработица се покачва с 0,2 пункта и в края на месеца е 4,4 % /при 5.6 % на национално ниво/. През същия период на предходната година броят на безработните е бил 829 души или със 146 души повече от сегашния, а равнището е било 5.3 %.
 
Характеристики на безработицата през месеца:


Пол и възраст –  в структурата по пол се запазва тенденцията на доминиране дела на жените над този на мъжете, като броят на жените е по-голям с 97 души. Относителният дял на жените бележи леко нарастване и е 57,10 % срещу 42,9 % за мъжете. През предходния месец съотношението жени – мъже е било 56,99 % - 43,01%.

  


Възрастова структура на регистрираните безработни лица

 
Във възрастовата структура се наблюдават следните тенденции:


лицата на възраст до 29 години заемат най-нисък относителен дял – 15,67 на сто, а броят им е 107 души. Отчита се нарастване на абсолютния брой с 19 души и покачване на дела им с 2,15 процентни пункта в общата структура;

през месеца групата на лицата на възраст над 50 години е на второ място по големина с абсолютен брой 248 души и относителен дял 36,31 на сто. Отчита се запазване на абсолютния брой и снижаване на дела им с 1,79 пункта;

възрастовата група от 30-49 години е най-многобройна и с най-голям дял в структурата: с абсолютен брой 328 души и относителен дял 48,02 на сто. През месеца в тази група се отчита увеличение с 13 души и леко снижаване на дела им с 0,36 пункта;

   


Професионални характеристики:

 


Броят на лицата с работническа професия е 195 души, а относителният им дял заема 28,55 на сто. Тази група е на последно място в професионалната структура, като през месеца се отбелязва увеличение с 10 души и леко покачване на дела им.

 


Броят на лицата без специалност и квалификация продължава да заема втора позиция с абсолютен брой от 238 души и относителен дял  34,85 на сто.

Групата на специалистите без работа е на първо място и обхваща 250 души. Относителният й дял е 36,6 на сто от общата структура и бележи тенденция на нарастване.

  


Степен на образование:

 
В образователната структура се наблюдават следните тенденции:


Абсолютно увеличение и покачване дела на лицата със средно и висше образование;

Намаление в групите на лицата с основно и по-ниско образование и снижение на заемания от тях дял.;

Групата на безработните лица с начално и по-ниско образование включва 62 души, а относителният й дял заема 9,08%.
Групата на лицата с основно образование наброява 100 души, а относителният й дял заема 14,64 %.
Висшистите без работа са 172 души с относителен дял 25,18 на сто от образователната структура.
Лицата със средно образование са 349, което е 51,1 на сто от структурата на безработните по образование.
През месец септември входящият поток вече превишава изходящия с 32 души. Новорегистрираните лица са 147, едно лице е с възстановена регистрация /обща численост на входящия поток 148 души/.
Изходящият поток наброява 116 души, от които 101 са постъпили на работа. Трудова реализация с посредничество на бюрото по труда са намерили 64 души, от които 8 – по насърчителни мерки и програми за заетост, а останалите 56 – на първичен пазар.
Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица са 13, а прекратените по други причини – 2.

 
Информацията е предоставена от ДБТ - гр. Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Дарителска Кампания