Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25.10.2018 г.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25.10.2018 г.
Добавена на: 2018-10-19 15:18:47

Общински съвет - Свищов ще проведе свое редовно заседание на 25.10.2018 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 42, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 25.10.2018 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:
 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
 
1.    Определяне на Такса за битови отпадъци за 2019 година.
2.    Възлагане на управлението на “Многопрофилна болница за активно лечение д-р Димитър Павлович” ЕООД - гр. Свищов след проведен конкурс.
3.    Учредяване на търговско дружество и непарична вноска в капитала.
4.    Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Свищов.
5.    Определяне състав на комисия за проверка на декларациите на служителите в кметствата и кметското наместничество в община Свищов  по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.
6.   Поемане на дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект „Традиция и танци – мост над река Дунав”.
7.   Поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на изпълнението на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Свищов”.
8.   Осигуряване на собствено финансиране за изработването на проекта на Общ устройствен план (ОУП) на Община Свищов.
9.   Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2018 година.
10.   Разглеждане на Решение № 933/27.09.2018 г., Прот. № 60 на Общински съвет – Свищов за предоставяне на недвижим имот, общинска собственост за безвъзмездно стопанисване и управление, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-6361/11.10.2018 г. на Областен управител на Област Велико Търново.
11.   Предоставяне на недвижим имот, общинска собственост за безвъзмездно ползване.
12.       Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост - продажба чрез публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот, на ул. “Кирил Д. Аврамов” № 23.
13.       Предоставяне за едногодишно ползване за стопанската 2018/2019 г. на полски пътища и напоителни канали, които не функционират, собственост на Община Свищов.
14.       Безвъзмездно прехвърляне в собственост на Държавата на язовири публична общинска собственост.
15. Отпускане на еднократни парични помощи.
16.    Въпроси към Кмета на Общината и отговори.

С уважение:
д-р Кристиян Кирилов
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Дарителска Кампания