Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 27.09.2018 г.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 27.09.2018 г.
Добавена на: 2018-09-21 16:58:41

Общински съвет - Свищов ще проведе свое редовно заседание на 27.09.2018 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 42, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 27.09.2018 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:
 
 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
 


Представяне на Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от Общинска администрация за периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.

Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2018 година – създаване на нов обект.

Определяне минимална и максимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни за територията на община Свищов.

Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2018 година.

Предоставяне на недвижим имот, общинска собственост за безвъзмездно стопанисване и управление.

Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост - продажба на общинската част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65766.702.2103.1.5 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Свищов.

Даване на съгласие Община Свищов да продаде чрез публичен търг с тайно наддаване, недвижим имот, частна общинска собственост, в с. Совата, общ. Свищов.

Предоставяне под аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землището на с. Морава.

Отпускане на еднократни парични помощи.

Въпроси към Кмета на Общината и отговори.

 
С уважение:
д-р Кристиян Кирилов
Председател на Общински съвет – Свищов

 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Дарителска Кампания