Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 30.08.2018 г.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 30.08.2018 г.
Добавена на: 2018-08-24 13:46:40

Общински съвет Свищов ще проведе свое редовно заседание на 30.08.2018 г /ЧЕТВЪРТЪК/. от 15.00 часа, в Зала 1 на Общината

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 42, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 30.08.2018 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:
 
 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
 
1.   Представяне на актуализирано разпределение на плана и отчет по бюджета на Община Свищов към 30.06.2018 година.
2.   Приемане отчет за командировъчните разходи на Кмета на Община Свищов за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 година.
3.   Приемане на одитно становище за заверка – немодифицирано мнение относно консолидирания годишен финансов отчет на Община Свищов за 2017 година и одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишния финансов отчет на Община Свищов за 2017 година.
4.   Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2018 година.
5.    Промяна характера на собствеността на недвижим имот, публична общинска собственост в частна общинска собственост, представляващ сграда - автоспирка, състояща се от три помещения, в с. Овча могила.
6.    Промяна характера на собствеността на недвижим имот, публична общинска собственост в частна общинска собственост и създаване на Туристически информационен център (ТИЦ).
7.    Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – прилагане на чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията за улица с ОК 193-ОК 194 (ПИ 65766.701.9592, ул. “Отец Паисий”), улица с ОК 193-ОК 192 (ПИ 65766.701.9547, ул. “Иларион Макариополски”)  и  поземлен имот ПИ 65766.701.192 за новообразувания УПИ LХХХІV отреден за търговски, обслужващи и складови дейности”, от кв. 10 по ПУП-ПРЗ.
8.    Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост - ликвидиране на съсобственост в ПИ 65766.701.192,  УПИ LХХІV кв. 10 по ПУП на гр. Свищов между Община Свищов и юридическо лице, чрез продажба на общинската част от имота.
9.    Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – прилагане на чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията за придаване на част от УПИ ІХ – за „озеленяване”, публична общинска собственост към УПИ І – 62, собственост на „МУЛТИ ТРЕЙД” ЕООД от кв. 1 по плана на гр. Свищов.
10.   Даване съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с площ 13 952 кв.м., с начин на трайно ползване: за ветеринарна лечебница, местност „Кайнаците”, с. Горна Студена, предназначение на територията: земеделска.
11.   Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на незастроен поземлен имот, частна общинска собственост, с площ 277 кв.м., с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, на ул. „Стоян Ников” № 2-а.
12.   Даване съгласие за продължаване срока на Договор № 12/2012 г. за отдаден под наем имот, частна общинска собственост, павилион, с площ 100,00 кв. м., находящ се на ул. „Черни връх“ (северно от СОУ „Цветан Радославов“).
13.   Одобряване на предложенията на директори на общински училища за формиране на маломерни и слети паралелки с по-малък брой ученици от допустимия съгласно чл. 65, ал. 5; чл. 68, ал. 2 и ал. 8; чл. 69, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2018/2019 година и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност.
14.   Предложение за включване на Основно училище „Христо Ботев“ село Алеково в списъка на защитените училища за учебната 2018/2019 година.
15.   Предложение за включване на Основно училище „Христо Ботев“ село Алеково, Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ село Овча могила, Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ село Морава, Основно училище „Христо Ботев“ село Ореш, Средно училище „Николай Катранов“ град Свищов, Средно училище „Димитър Благоев“ град Свищов, Средно училище „Цветан Радославов“ град Свищов, в списъка на средищните  училища  за учебната 2018/2019 година.
16.    Приемане на План за противодействие на тероризма в Община Свищов 2018 г.
17.    Отпускане на еднократни парични помощи.
18.    Въпроси към Кмета на Общината и отговори.
 
С уважение:
д-р Кристиян Кирилов
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Дарителска Кампания