Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН
Добавена на: 2018-08-21 11:17:57

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА МЕСТНИЯ ТРУДОВ ПАЗАР ПРЕЗ ЮЛИ 2018 ГОДИНА В ОБЩИНА СВИЩОВ

През месец юли в община Свищов продължава тенденцията на намаляване броя на регистрираните безработни. В края на месеца те са 680 души, което представлява намаление спрямо предходен месец с 12 души.
Равнището на безработица се снижава с 0,1 пункта и в края на месеца е 4,3 % /при 5.7 % на национално ниво/. През същия период на предходната година броят на безработните е бил 952 души или с 272 души повече от сегашния, а равнището е било 6,1 %.
 
Характеристики на безработицата през месеца:


Пол и възраст –  в структурата по пол се запазва тенденцията на доминиране дела на жените над този на мъжете, като броят на жените надвишава този на мъжете със 70 души. Относителният дял на жените бележи леко снижение и е 55,15 % срещу 44,85% за мъжете. През предходния месец съотношението жени – мъже е било 55,64 %   - 44,36%.

  


Възрастова структура на регистрираните безработни лица

 
Във възрастовата структура се наблюдават следните тенденции:


лицата на възраст до 29 години заемат най-нисък относителен дял – 13.08 на сто, а броят им е 89 души. Отчита се увеличение в броя с 2 лица и нарастване на дела им с 0.52 процентни пункта в общата структура;

през месеца групата на лицата на възраст над 50 години е на второ място по големина с абсолютен брой 260 души и относителен дял 38.24 на сто. Отчита се абсолютно намаление със 7 души и незначително снижаване на дела им;

възрастовата група от 30-49 години е най-многобройна и с най-голям дял в структурата: с абсолютен брой 331 души и относителен дял 48,68 на сто. През месеца в тази група се отчита абсолютно намаление със 7 души и снижаване на дела им с 0,16 пункта;

  


Професионални характеристики:

 


Броят на лицата с работническа професия е 198 души, а относителният им дял заема 29,12 на сто. Тази група заема последно място в професионалната структура, като през месеца се отбелязва намаление с 16 души и снижаване на дела с 1,8 процентни пункта.Броят на лицата без специалност и квалификация се увеличава с 9 души и  продължава да заема първа позиция с абсолютен брой от 251 души и относителен дял  36,91 на сто.

Групата на специалистите без работа е на второ място и обхваща 231 души. Относителният й дял е 33,97 на сто от общата структура и бележи тенденция на снижаване.

  


Степен на образование:

 
В образователната структура се наблюдават следните тенденции:


Абсолютно намаление на лицата с висше и средно образование;

Покачване дела на дела на лицата с начално образование и снижаване дела на безработните останалите групи;

Групата на безработните лица с начално и по-ниско образование включва 69 души, а относителният й дял заема 10,15%.
Групата на лицата с основно образование наброява 119  души, а относителният й дял заема 17,5 %.
Висшистите без работа са 157 души с относителен дял 23,09 на сто от образователната структура.
Лицата със средно образование са 335, което е 49,26 на сто от структурата на безработните по образование.
През месец юли изходящият поток превишава входящия с 12 души. Новорегистрираните лица са 122, лицата с възстановена регистрация – 1 /обща численост на входящия поток 123 души/.
Изходящият поток наброява 135 души, от които 86 са постъпили на работа. Трудова реализация с посредничество на бюрото по труда са намерили 57 души, от които  по 3 – по насърчителни мерки, 2 – по програми за заетост, 3 – по ОП „РЧР”, а останалите 49 – на първичен пазар.
Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица са 34, а прекратените по други причини – 15.

 
Информацията е предоставена от ДБТ – гр. Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Дарителска Кампания