Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26.07.2018 г.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26.07.2018 г.
Добавена на: 2018-07-23 11:50:45

Общински съвет Свищов ще проведе свое редовно заседание на 26.07.2018 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 42, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 26.07.2018 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:


ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне на отчет за дейността на Общински съвет – Свищов и на неговите комисии за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 г.
2. Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2018 година – създаване на нов обект – 2 броя.
3. Провеждане на конкурс за възлагане на управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов.
4. Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД“.
5. Застраховане на имоти – частна общинска собственост.
6. Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2018 година.
7. Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – продажба на земя – частна общинска собственост на собственик на законно построена сграда.
8. Приемане на изменения и допълнения в Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Свищов, приета с Решение № 1224/25.06.2015 г., Прот. № 68 на Общински съвет – Свищов.
9. Отпускане на еднократни парични помощи.
10. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.

С уважение:
Д-Р КРИСТИЯН КИРИЛОВ
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Дарителска Кампания