Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Добавена на: 2018-07-17 13:20:02

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Община Свищов успешно приключи изпълнението на проект „Обновяване на обекти на публичната инфраструктура в град Свищов“

На 17 юли 2018 г. в зала №1 на община Свищов се проведе заключителна пресконференция за отчитане на резултатите и постигнатите цели от изпълнението на проекта.
               Проект „Обновяване на обекти на публичната инфраструктура в град Свищов“  се изпълни съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG16RFOP001-1.036-0002-С01 от 18.11.2016 г. Проектът се изпълнява по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.036 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Свищов“, част от процедура BG16RFOP001-1.036-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“. 
               Ремонтирани, обновени и с внедрени  мерки за енергийната ефективност са три от административните сгради в центъра на град Свищов - сградата на общинската администрация на ул. "Цанко Церковски" №2 , сградата на отдел "Финансов" на ул. „Димитър Г. Анев” №2 и сградата на звено "Култура" на ул. „Димитър Г. Анев” №4.
               Изпълнението на заложените мерки ще доведе до намаляване на ползваната от сградите енергия с над 60%. Това ще позволи на общинската администрация да реализира годишни спестявания от 35 хил. лева само от намаляването на потреблението на електроенергия в сградите. Изпълнението на проекта ще има положително въздействие върху устойчивото развитие на община Свищов, чрез реализирането на енергоспестяващи мерки и породените от това спестявания. Общината ще може да използва спестените средства в други важни за развитието на града мерки и да мултиплицира ефектът им.
 
ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Дарителска Кампания