Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28.06.2018 г.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28.06.2018 г.
Добавена на: 2018-06-22 15:51:12

Общински съвет Свищов ще проведе свое редовно заседание на 28.06.2018 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 42, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 28.06.2018 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:


ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане Отчет за изпълнението на бюджета, отчета на сметките за средствата от Европейския съюз и отчета по общинския дълг на Община Свищов към 31.12.2017 г.
2. Представяне на информация относно актуализирано разпределение на бюджета на Общината към 31.03.2018 г.
3. Увеличаване на капитала на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД гр. Свищов, чрез парична вноска по реда на Търговския закон, с размера на предоставените парични средства през периода 16.11.2012 г. – 20.12.2017 г.
4. Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2018 година – създаване на нов обект.
5. Даване на съгласие за одобряване на изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) I – 62 и (УПИ) IХ – за „озеленяване”, кв. 1 по плана на гр. Свищов.
6. Предоставяне под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землището на с. Вардим
7. Предоставяне под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землището на с. Драгомирово.
8. Участие на Община Свищов в Учредителен комитет за учредяване на Организация за управление на Дунавски туристически район по Закона за туризма
9. Отпускане на еднократни парични помощи.
10. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.

С уважение:
Д-Р КРИСТИЯН КИРИЛОВ
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Дарителска Кампания