Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПРОЕКТ „ПРАВОТО НА ТРУД – ПРАВО ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ“

ПРОЕКТ „ПРАВОТО НА ТРУД – ПРАВО ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ“
Добавена на: 2018-06-22 10:20:20

ПРОЕКТ „ПРАВОТО НА ТРУД – ПРАВО ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ“
ПРОЕКТ „ПРАВОТО НА ТРУД – ПРАВО ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ“
ПРОЕКТ „ПРАВОТО НА ТРУД – ПРАВО ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ“
ПРОЕКТ „ПРАВОТО НА ТРУД – ПРАВО ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ“

16 лица с увреждания започват работа по Проекта от 1 юли 2018 година

ПРОЕКТ „ПРАВОТО НА ТРУД – ПРАВО ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ“
 
Община Свищов е бенефициент по Договор № BG05M9OP001-2.005-0005-С01 подписан от кмета на Общината Генчо Генчев и Министерство на труда и социалната политика. Съгласно договора, община Свищов получава сумата от 324 166.08 лв., като безвъзмездна финансова помощ за реализирането на Проект„Правото на труд – право за достоен живот“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 „Активно включване”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
ОСНОВНА ЦЕЛ: Да се разширят възможностите за подобряване качеството на живот на хора с увреждания и техните семейства, като се осигурят условия за включване в заетост, достъп до услуги и повишаване информираността и пригодността им към местната пазарна среда.
Проектът надгражда и доразвива мрежата от социални услуги в община Свищов, с разкриването на нови услуги, които са интегрирани и взаимно обвързани: 


„Социално-консултативен център" (СКЦ) от 01.09.2018 г. Екип от специалисти /социални работници и психолог / предоставят социално-психологическо консултиране на 48 лица с увреждания и техните семейства;

„Социален асистент"(СА) от 01.04.2018 г.. Назначени са 20 социални асистенти, които  осигуряват почасово обслужване на 54 лица с увреждания;

На 21 юни 2018 г. в Зала 1 на община Свищов се проведе работна информационна среща по Проект „Правото на труд – право за достоен живот“. Участваха 16 лица с увреждания, Екипът за управление на Проекта и Екипът на СКЦ. Гости на срещата бяха кметът на Свищов Генчо Генчев, и ресорният заместник-кмет Анелия Димитрова.
Срещата се проведе във връзка с предстоящо включване в трудова заетост на лицата с увреждания. Ръководителят на Проекта Ася Михайлова съобщи, че е предвидено 15 лица с увреждания да бъдат назначени на трудов договор от 01.07.2018 г. до 31.12.2018 г. към Общински структури и в кметствата, с 4-часов работен ден. В резултат на проведените мотивационни тренинги и индивидуално социално-психологическо консултиране в СКЦ, желаещите лица са 16. След проведен разговор с Управляващия орган, Общината има одобрение за назначаване на всички желаещи 16 лица, от които 7 ще започнат работа в селата и 9 в града. За подпомагане на тяхната трудова дейност, организация и осигуряване с материали, ще бъде назначен ментор. Лицата се запознаха с длъжностната характеристика за длъжността, като им беше предоставена информация за необходимите документи.
Г-н Генчев приветства реализирането на поредния социален проект, който е ориентиран изцяло към подобряване благосъстоянието на хората в неравностойно положение. Той отново подчерта, че един от приоритетите на Общината е надграждане на съществуващите социални услуги и гарантиране правото на достоен живот, за деца и възрастни от рискови групи. За реализирането на дейностите по Проекта е спазен принципът на равнопоставеност, между общинския център и населените места, като са включени лица от града и селата.
В заключение г-жа Димитрова изрази удовлетвореност от работата на екипите във всички социални услуги, като подчерта, че в тази сфера не е достатъчен само професионализъм – необходими са хора с добри сърца, съпричастност и отдаденост на каузата. С настоящия Проект, Общината изпълнява своята социална политика към уязвимите групи, за преодоляване на социалната изолация и подобряване качеството им на живот.
 
ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Дарителска Кампания