Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН
Добавена на: 2018-06-21 11:55:51

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА МЕСТНИЯ ТРУДОВ ПАЗАР ПРЕЗ МАЙ 2018 ГОДИНА В ОБЩИНА СВИЩОВ

През месец май в община Свищов продължава тенденцията на намаляване броя на регистрираните безработни. В края на месеца те са 761 души, което представлява намаление спрямо предходен месец със 115 души.
Равнището на безработица се снижава с 0,7 пункта и в края на месеца е 4,9 % /при 6,1 % на национално ниво/. През същия период на предходната година броят на безработните е бил 1015 души или с 254 души повече от сегашния, а равнището е било 6,5 %.
 
Характеристики на безработицата през месеца:


Пол и възраст –  в структурата по пол се запазва тенденцията на доминиране дела на жените над този на мъжете, като броят на жените надвишава този на мъжете с  87 души. Относителният дял на жените бележи нарастване с 0,7 пункта и е 55,72 % срещу 44,28% за мъжете. През предходния месец съотношението жени – мъже е било 55,02 %   - 44,98%. Възрастова структура на регистрираните безработни лица

 
Във възрастовата структура се наблюдават следните тенденции:


лицата на възраст до 29 години заемат най-нисък относителен дял – 11,17 на сто, а броят им е 85 души. Отчита се намаление в броя с 32 лица и снижение на дела им  в общата структура;

през месеца групата на лицата на възраст над 50 години е на второ място по големина с абсолютен брой 295 души и относителен дял 38,76 на сто. Отчита се абсолютно намаление с 48 души и незначително снижаване на дела им;

възрастовата група от 30-49 години е най-многобройна и с най-голям дял в структурата: с абсолютен брой 381 души и относителен дял 50,07 47,49 на сто. През месеца в тази група се отчита абсолютно намаление с 35 души и покачване на дела им с 2,58 пункта;  Професионални характеристики:Броят на лицата с работническа професия е 237 души, а относителният им дял заема 31,14 на сто. Тази група заема последно място в професионалната структура, като през месеца се отбелязва намаление с 43 души и незначително снижаване на дела.

Броят на лицата без специалност и квалификация също намалява, но вече заема първа позиция с абсолютен брой от 270 души и относителен дял  35,48 на сто.

Групата на специалистите без работа е на второ място и обхваща 254 души. Относителният й дял е 33,38 на сто от общата структура и бележи тенденция на снижение. 

Степен на образование:
 
В образователната структура се наблюдават следните тенденции:


Абсолютно намаление на лицата във всички групи на образователната структура;

Снижава се  дела на лицата с висше образование и се покачва дела на останалите групи;

Групата на безработните лица с начално и по-ниско образование включва 82 души, а относителният й дял заема 10,78%.
Групата на лицата с основно образование наброява 131  души, а относителният й дял заема 17,21 %.
Висшистите без работа са 170 души с относителен дял 22,34 на сто от образователната структура.
Лицата със средно образование са 378, което е 49,67 на сто от структурата на безработните по образование.
През месец май изходящият поток отново превишава входящия със 115 души. Новорегистрираните лица са 109, лицата с възстановена регистрация – 1 /обща численост на входящия поток 110 души/.
Изходящият поток наброява 225 души, от които 190 са постъпили на работа. Трудова реализация с посредничество на бюрото по труда са намерили 143 души, от които  по 9 – по насърчителни мерки, 6 – по програми за заетост, 9 – по ОП „РЧР”, а останалите 119 – на първичен пазар.
Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица са 27, а прекратените по други причини – 8.
През май приключи успешно обучението на две групи безработни лица по специалностите „Производство на кулинарни изделия и напитки” и „Текстообработване” по проект „Рестарт”.
 
По информация на ДБТ - гр.Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Дарителска Кампания