Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26.04.2018 г.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26.04.2018 г.
Добавена на: 2018-04-20 16:57:02

Общински съвет Свищов ще проведе свое редовно заседание на 26.04.2018 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 42, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 26.04.2018 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Удостояване със званието „Почетен гражданин на гр. Свищов”.
2. Приемане на годишните финансови отчети на дружествата с мажоритарно общинско участие – 4 бр.
3. Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. В. Търново.
4. Предоставяне на сграда, публична общинска собственост в град Свищов, ЕКАТТЕ 65766, ул. “Цар Борис I“ № 36 - АКТ № 1562/15.11.2007 г., УПИ VIII, кв. 83 А за създаване на Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване.
5. Кандидатстване с проектно предложение по ОП „Региони в растеж”, 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”.
6. Кандидатстване с проект към Национален Доверителен Екофонд, програма „Микропроекти за климата“.
7. Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2018 година.
8. Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – прилагане на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за придаване на площ от улица с ОК 900-ОК901-ОК902 (ПИ65766.702.9606) в границите на новобособеният УПИ ІІ от кв. 181, отреден за ПИ 65766.702.1032, собственост на физическо лице за уреждане на регулационни отношения с Община Свищов.
9. Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот на ул. ”Филип Станиславов” № 6-а, гр. Свищов.
10. Изменение и допълване на Решение № 808/29.03.2018 г., Протокол № 52 на Общински съвет – Свищов, относно предоставяне под наем или аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов.
11. Промяна на Решение № 780/22.02.2018 г., Протокол № 50 на Общински съвет – Свищов, за определяне на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов.
12. Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и отчет за изразходваните бюджетни средства за предходната 2017 година.
13. Приемане на изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и приемане на деца в общински детски градини на територията на община Свищов.
14. Приемане на Стратегия за приобщаващо образование.
15. Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов.
16. Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите в Общинска програма за закрила на детето за 2017 година и Общинска програма за закрила на детето за 2018 година.
17. Одобряване на годишен план за развитие на социалните услуги за 2019 г.
18. Отпускане на еднократни парични помощи.
19. Промяна в Решение № 515/30.03.2017 г., Прот. № 32 на Общински съвет – Свищов за избор на членове на Ръководния комитет за оценяване на проекти по Програма за местни инициативи на Община Свищов.
20. Одобрение за финансиране на проекти по Програма „Местни инициативи” на Община Свищов за 2018 година.
21. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.


С уважение:
Д-Р КРИСТИЯН КИРИЛОВ
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Дарителска Кампания