Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Официално стартира проект за увеличаване капацитета на Дневния център за деца с увреждания в град Свищов

Официално стартира проект за увеличаване капацитета на Дневния център за деца с увреждания в град Свищов
Добавена на: 2018-03-28 16:56:22

Официално стартира проект за увеличаване капацитета на Дневния център за деца с увреждания в град Свищов
Официално стартира проект за увеличаване капацитета на Дневния център за деца с увреждания в град Свищов
Официално стартира проект за увеличаване капацитета на Дневния център за деца с увреждания в град Свищов

Генчо Генчев благодари на изключителните професионалисти за високото ниво на предоставяните социални услуги в община Свищов

В Свищов се проведе встъпителна пресконференция по проект:
„Увеличаване капацитета на Дневен център за деца с увреждания - гр. Свищов чрез преустройство и ремонт - качествени грижи и достъпни услуги“
Проектът се реализира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и е на обща стойност 119 600.00 лв., от които 85 000 лв. – финансиране от Европейския съюз чрез ЕФРР, 15 000 лв. – национално съфинансиране и 19 600 лв. – съфинансиране от бенефициента в лицето на Община Свищов.
На откриването присъстваха кметът на Свищов Генчо Генчев, председателят на ОбС – Свищов д-р Кристиян Кирилов, ресорният заместник-кмет Анелия Димитрова, както и представителите на всички социални услуги в Общината. Всички те бяха категорични в изказванията си относно необходимостта от реализирането на проекта и неговата полезност във връзка с грижите насочени към децата с увреждания. С реализирането му ще се надгради дейността и ще се разшири капацитета на услугата, с което ще се създадат условия за подкрепа на семействата, отглеждащи деца с увреждания или в риск от развитие на увреждания чрез услуги по Ранна интервенция.
Кметът на Свищов каза, че се гордее с високото ниво на предоставяните социални услуги в община Свищов, като за това благодари на изключителните професионалисти, които работят в социалната сфера на Общината.
От своя страна ръководителят на проекта Енвер Юсниев и директорката на ДЦДУ Теменужка Тодорова не пропуснаха да благодарят на общинското ръководство за сериозната подкрепа и усилията, които полагат за развитието в тази посока.
 
КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА
Към настоящият момент съществуващия Дневен център за деца с увреждания в гр. Свищов предоставя социални услуги на 30 деца в две отделни сгради, публична общинска собственост. Това води до разделение на децата, на наличното специализирано оборудване, екипа от специалисти и съществено затруднява ефективното и целесъобразно използване на наличните ресурси.
С реализирането на Проекта ще се осъществи ремонт и преустройство на допълнителни помещения в сградата на УК “Алеко Константинов” гр. Свищов, за да се обедини местонахождението на двете условно създадени групи на социалната услуга. Предвижда се ремонт на четири бивши класни стаи, библиотека, хранилище, помощни и санитарни помещения, коридор. Ще бъде осигурена достъпна, структурирана и визуализирана работна среда, като за всички деца ще са осигурени подходящи помещения за групова и индивидуална работа, терапевтични въздействия, санитарно и хигиенно обслужване. Същевременно ще бъдат създадени подходящи условия за съхранение и
обработка на документацията и работата на екипа специалисти.
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА
Основната цел на проекта е насочена към подобряване функционирането на съществуващата социална услуга Дневен център за деца с увреждания в гр. Свищов чрез повишаване качеството на предлаганите услуги, надграждане
на реализираните програми и дейности за насърчаване на по-добро социално приобщаване на децата от целевата група, както и предприемане на действия за увеличаване на капацитета.
Освен това основната цел на проектното предложение съответства на разработената Карта на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда, съобразно изпълнението на Националната стратегия “Визия за деинституцио-нализацията на децата в Република България” и разработения Актуализиран план за действие. В тази връзка се залагат специфични цели, насочени към:
- оптимизиране на материалната база, с оглед
пълноценното разпределение и използване на
ресурсите - материални и човешки;
- увеличаване капацитета на съществуващата
социална услуга Дневен център за деца с ув-
реждания;
- разширяване на обхвата на предлаганите дей-
ности и услуги;
- осигуряване на качествени грижи за децата с
увреждания и техните семейства на терито-
рията на гр. Свищов и гарантиране на равен
достъп;
- предотвратяване на случаи на настаняване на
деца в специализирани институции и
услуги от резидентен тип.
ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
1. Деца с увреждания, ползващи социални услуги - с ремонтирането и преустройството на новите помещения ще се създаде възможност за реализиране на повече индивидуални, екипни и групови занятия, за гарантиране на равнопоставен достъп на всички деца до цялостното налично специализирано оборудване и помещения. Децата от първа и втора възрастова група ще имат съвместни дейности и обща среда, разпределена рационално.
2. Семейства, отглеждащи деца с увреждания - ще се създадат естествени условия за контакт и обмен на информация между родителите на по-големите деца и родителите на новопостъпващите. По този начин ще се увеличат механизмите за оказване на подкрепа и избягване на социалната изолация. Ще бъде разработена програма за работа с родители, с оглед на оказване на ефективна помощ и консултиране. Ще се планират конкретни дейности за при-
вличане на семействата като най-важния ресурс за развитието и приобщаването на децата с увреждания в социалната и учебна среда. Същевременно ще се създадат условия за подкрепа на семейства, отглеждащи малки деца с увреждания или в риск от развитие на увреждания чрез услуги по
Ранна интервенция.
3. Екипът на Дневния център за деца с увреждания - обединението на децата от социалната услуга в една обща база съществено ще подобри екипната работа, възможностите за планиране и реализиране на повече занятия с по-голям брой деца, както същевременно ще се осигури по-ефективно обсъждане на индивидуалните програми и реализираните терапев-
тични намеси. Ще се създадат условия загъвкава работа и посрещане на предизвикателства.
4. Служителите на Дирекция „Социално подпомагане“, които ще повишат административния и оперативния си капацитет.
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Дарителска Кампания