Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
Добавена на: 2018-03-27 10:50:59

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Приключват дейностите по проект „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов”

ОБЩИНА СВИЩОВ, в качеството си на бенефициент по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.036-0003-C01 от 21.11.2016 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие,
има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция във връзка с приключването на дейностите по проект „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов” за следните обекти по проекта: ДГ „Радост“, ДГ „Васил Левски“ и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Овча Могила, община Свищов.
Заключителната пресконференция ще се проведе на 02.04.2018 г. (понеделник) от 11:00 часа в Гербовата зала, разположена на втория етаж в административната сграда на Община Свищов, на адрес: гр. Свищов 5250, ул. „Цанко Церковски” № 2.
Моля, потвърдете Вашето участие или участието на Ваш представител на електронен адрес: mari.docheva@gmail.com
С уважение,
инж. Мария ДОЧЕВА
Ръководител проект
(Съгласно пълномощно №766/30.11.2016 г.)

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Дарителска Кампания