Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29.03.2018 г.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ  НА 29.03.2018 г.
Добавена на: 2018-03-23 16:31:05

Общински съвет Свищов ще проведе свое редовно заседание на 29.03.2018 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 42, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 29.03.2018 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне на Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от Общинска администрация за периода 01.07.2017 г. - 31.12.2017 г.
2. Приемане на Годишен доклад за 2017 г. за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Свищов 2014 – 2020 година.
3. Даване съгласие за провеждане на конкурс за възлагане управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Комунално строителство и поддръжка” ЕООД.
4. Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2018 година – промяна в наименованието на обект.
5. Представяне на Отчет за управлението и разпореждането с общинската собственост за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 година.
6. Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2018 година.
7. Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – продажба на земя – частна общинска собственост на собственик на законно построена сграда.
8. Разглеждане на Решение № 776/22.02.2018 г., Прот. № 50 на Общински съвет – Свищов за даване на съгласие за предоставяне на недвижим имот, общинска собственост за безвъзмездно ползване, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-1561/14.03.2018 год. на Областен управител на област Велико Търново.
9. Промяна и допълване на Решение № 378/31.03.2005 г., Прот. № 33 на Общински съвет – Свищов, за разпореждане с части от имоти публична общинска собственост от общинските училища.
10. Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот на ул. “Кирил Д. Аврамов” № 21, УПИ VІ (шест) по Подробния устройствен план на гр. Свищов.
11. Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот на ул. “Кирил Д. Аврамов” № 23, УПИ VІI (седем) по Подробния устройствен план на гр. Свищов.
12. Даване на съгласие за монтаж на атракцион - архитектурно-фигурална композиция на Епископ Филип Станиславов – Католически епископ в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІІ – за „Читалище”, кв. 42 по действащия план с. Ореш, общ. Свищов.
13. Отмяна на Решение № 94/28.01.2016 г., Прот. № 9 на Общински съвет – Свищов.
14. Придобиване право на собственост чрез безвъзмездно прехвърляне от държавата на имоти – държавна собственост.
15. Представяне на Годишен доклад за Изпълнение на Договор от 29.09.1999 г. за възлагане на концесия.
16. Отчет за 2017 г. на Програмата за опазване на околната среда на територията на Община Свищов за периода 2015-2020 г., Отчет за 2017 г. на Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов” и Допълнение към „Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов за показателите сероводород (H2S) и серовъглерод (CS2)”. Период на действие – 2015 г. – 2018 г. и Отчет за 2017 г. на Програмата за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. на община Свищов.
17. Определяне на началния размер на наемната цена или арендното плащане на декар земя от общинския поземлен фонд за стопанската 2018/2019 г.
18. Предоставяне под наем или аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов.
19. Отмяна на Решение № 738/20.12.2017 г., Прот. № 47 на Общински съвет – Свищов.
20. Приемане на изменение на Наредба за управление на общинската пътна мрежа в Община Свищов.
21. Отпускане на еднократни парични помощи.
22. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.


С уважение:
Д-Р КРИСТИЯН КИРИЛОВ
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Дарителска Кампания