Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Програма “Местни инициативи” 2018 г.

Програма “Местни инициативи” 2018 г.
Добавена на: 2018-03-01 10:27:56

ОБЩИНА СВИЩОВ

Съобщение

ОБЩИНА СВИЩОВ
 
     От 1 март 2018 г. стартира Програма “Местни инициативи” 2018 г. Програмата финансира малки проекти     В ОБЩИНА СВИЩОВ при условията на подбор измежду подадените предложения в конкурса, при следните условия:
1.Място на изпълнение: кметства и кметски наместничества на територията на община Свищов; обектите трябва да са публична общинска собственост.
2. Кандидат: инициативни групи жители или юридически лица с нестопанска цел от населените места в Община Свищов;
3. Брой проекти: всеки кандидат може да подаде един проект;
4. Финансиране: 50 000 лева  (петдесет хиляди лева).
Разходите трябва да са диференцирани на капиталови и/или некапиталови.
5. Задължителен собствен и партньорски принос: най-малко 30% от общата стойност на бюджета на проекта, от които минимум 10% финансов;
6. Тематична насоченост на проекта: облагородяване на селата в Община Свищов; интеграция на хора в неравностойно положение; места за отдих, спорт и развлечения; образование, култура и туризъм; рехабилитация /ремонт/ на общински пътища, улици и тротоари; защита и възпроизводство на околната среда.
7. Наличие на партньори: не е задължително, но се счита за предимство;
8. Продължителност: до 4 (четири) месеца;
9. Срок за кандидатстване: текущ, до изчерпване на средствата предвидени за Програмата, съгласно Решение № 751/25.01.2018 г., Протокол № 48 на Общински съвет - Свищов; Приложение №3 Поименен списък-2018 г.
10. Подаване: Център за административно обслужване и информация на Община Свищов или по пощата на адрес: гр. Свищов 5250, ул. “Цанко Церковски” 2, Община Свищов, за Програма „Местни инициативи” 2018 г.;
11. Формуляр: формулярът за кандидатстване за 2018 г. и указания за подготвянето на проектните предложения са публикувани на уеб-сайта на Община Свищов: http://www.svishtov.bg, в раздел „Общинска документация”, подраздел “Електронни документи” – подменю „Програми и проекти”;
12. Допълнителна информация: Стоян Парашкевов, Директор Дирекция „АПИОУПЕВ”, стая № 28 и 33.
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Дарителска Кампания