Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

СЪСТОЯНИЕТО НА МЕСТНИЯ ТРУДОВ ПАЗАР ПРЕЗ ЯНУАРИ 2018 ГОДИНА В ОБЩИНА СВИЩОВ

СЪСТОЯНИЕТО НА МЕСТНИЯ ТРУДОВ ПАЗАР ПРЕЗ  ЯНУАРИ 2018  ГОДИНА В ОБЩИНА СВИЩОВ
Добавена на: 2018-02-22 09:12:18

Спрямо същия период за миналата година, безработицата в Свищов е намаляла с 1.3%През месец януари в общината се наблюдава традиционната за този сезон тенденция на нарастване броя на регистрираните безработни. В края на месеца те са 1325  души, което представлява увеличение спрямо предходен месец със 103 души. 

Равнището на безработица нараства с 0,7 пункта и в края на месеца е 8,5 % /при 7.2 % на национално ниво/. През същия период на предходната година броят на безработните е бил 1539  души или със 214 души повече от сегашния, а равнището е било 9,8 %. 
 

Характеристики на безработицата през месеца:

• Пол и възраст –  в структурата по пол се променя тенденцията и вече доминира делът на мъжете. Броят им се доближава до този на жените – 665 са безработните мъже срещу 660 жени. Относителният дял на жените бележи силно снижение спрямо предходен месец, като съотношението жени – мъже вече е  49,81 %  - 50,19 %.  

 

• Възрастова структура на регистрираните безработни лица

 

Във възрастовата структура се наблюдават следните тенденции: 

  лицата на възраст до 29 години заемат най-нисък относителен дял – 14,04 на сто, а броят им е 186  души. Отчита се леко нарастване в броя и снижение на дела им  в общата структура с 1,1 пункта; 

  през месеца групата на лицата на възраст над 50 години е на второ място по големина с абсолютен брой 513  души и относителен дял 38,72 на сто. Отчита се абсолютно нарастване с 66 души и покачване на дела им с 2,14 пункта;

  възрастовата група от 30-49 години е най-многобройна и с най-голям дял в структурата: с абсолютен брой 626  души и относителен дял 47,25 на сто. През месеца в тази група се отчита абсолютно увеличение с 36 души и снижаване на дела им с 1,03 пункта;

 

• Професионални характеристики:

 

  Броят на лицата с работническа професия е 499  души, а относителният им дял заема 37,66 на сто. Тази група е на първо място в професионалната структура, като през месеца се отбелязва абсолютно увеличение с  47 души и нарастване на дела с 0,67 на сто.    

  Броят на лицата без специалност и квалификация също се увеличава се нарежда на втора позиция с абсолютен брой в края на месеца от 432  души. Относителният им дял  заема  32,6 на сто.

  Групата на специалистите без работа вече е на трето място и обхваща 394 души. Отбелязва се абсолютно увеличение с 9 души. Относителният им дял е 29,74 на сто от общата структура и бележи тенденция на снижение. 

 

• Степен на образование:

 

В образователната структура се наблюдават следните тенденции: 

  Нараства дела на лицата с основно и по-ниско образование;

  Запазва се  дела на лицата със средно образование, а дела на безработните висшисти се снижава;

Групата на безработните лица с начално и по-ниско образование включва 108 души, а относителният й дял заема 8,15 %. Отчита се запазване на дела и незначително нарастване на броя им с 9 души. 

Групата на лицата с основно образование наброява 214  души, а относителният й дял заема 16,15  % . 

Висшистите без работа са 244 души с относителен дял 18,42 на сто от образователната структура.

Лицата със средно образование са 759, което е 57,28 на сто от структурата на безработните по образование.

През месец януари входящият поток превишава изходящия със 103 души. Новорегистрираните лица са 202, което е и общата численост на входящия поток.

Изходящият поток наброява 99 души, от които 74 са постъпили на работа. Трудова реализация с посредничество на бюрото по труда са намерили 44 души, от които 7 – по ОП „РЧР”,  а останалите 37 – на първичен пазар.

Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица са 16, а прекратените по други причини – 9.

 

 

Информацията е предоставена от ДБТ – гр. Свищов

 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Дарителска Кампания