Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 22.02.2018 г.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ  НА 22.02.2018 г.
Добавена на: 2018-02-16 16:27:55

Общински съвет Свищов ще проведе свое редовно заседание на 22.02.2018 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 42, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 22.02.2018 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Декларация в подкрепа на Стопанска академия „Д. А. Ценов” за осигуряване чрез държавна поръчка и бюджетна субсидия за 2018 г. на запазването и развитието на Алма матер в Свищов.
2. Одобряване на молби декларации за намаляване размера на дължима ТБО, съгласно чл. 20, ал. 5 и чл. 21, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Свищов.
3. Определяне размера на основни месечни заплати на Кметовете в Община Свищов.
4. Одобряване на бюджетни прогнози за периода 2019-2021 година.
5. Подписване на договор с Община Никопол за 2018 година, в изпълнение на чл. 9, ал. 2 от Договор за услуга № 303/15.10.2015 г. с предмет ,,Избор на оператор за експлоатация и стопанисване на Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)“.
6. Междинна оценка на Общинския план за развитие на община Свищов 2014-2020 г.
7. Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. В. Търново.
8. Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2018 година.
9. Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – прилагане на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за придаване на площ от улица с начално ОК838 в границите на новобособеният УПИ ХCVІІІ от кв. 76 по имотните граници на ПИ 65766.702.1109, ПИ 65766.702.1100, собственост на Станислав Иванов Стоянов, гр. Свищов за уреждане на регулационни отношения с Община Свищов.
10. Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – продажба на земя – частна общинска собственост на собственик на законно построена сграда.
11. Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на физкултурен салон.
12. Даване съгласие за продължаване срока на Договор за отдаване под наем на част от общинска сграда - „Ретранслаторна станция”, находяща се в с. Хаджидимитрово.
13. Даване съгласие за продължаване срока на Договор за отдаване под наем на нежилищно общинско помещение /Автоспирка/, находящо се в с. Хаджидимитрово.
14. Предоставяне на недвижим имот, общинска собственост за безвъзмездно стопанисване и управление.
15. Поставяне на паметник на 26 опълченеца и Руските военни подразделения от източния отряд.
16. Допускане - разрешение за изработване на проект - Парцеларен план (ПП) за пътна връзка към поземлен имот 328007 и 328008, в землището на с. Вардим.
17. Приемане на правилата за ползване на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд (ОПФ) в землищата на Община Свищов
18. Определяне на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов
19. Представяне на доклад за дейността на комисията за организацията и реда на работа на общинска програма за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания в Община Свищов за периода 01.01.2016 - 31.12.2017 г.
20. Отпускане на еднократни парични помощи.
21. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.
С уважение:
Д-Р КРИСТИЯН КИРИЛОВ
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Дарителска Кампания