Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д
Добавена на: 2018-02-15 11:50:21

З А П О В Е Д

Относно осъществяван контрол и/или пропускателен режим при провеждането на спортни прояви на Стадион „Академик”


З  А  П  О  В  Е  Д  № 157 РД-01-03 от 15/ 02. 2018 год.
 
 
На основание чл.44, ал.1, т.4 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация във връзка с чл.7 от Наредбата за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали и чл.11, чл.13, ал. 2, чл.15 и параграф 1, т.2 от Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия
 
О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Я  М
 
         Спортна зона, в която да бъде осъществяван контрол и/или пропускателен режим при провеждането на спортни прояви на Стадион „Академик”.
         Спортната зона включва поземлен имот  пл. № 4449, кв.104, целият от 37776 м.кв., части от УПИ ХХХVIII, състоящ се от игрище, лекоатлетическа писта, трибуни и сграда за физкултурни нужди ограничени от следните улици:
 
От юг – ул. „Патриарх Евтимий”;
От запад – спортен  комплекс и хотел „Корпус юг”;
От север – ул. „Трети март”;
От изток – ул. „Студентска”
                           
Забранява се предлагането на алкохолни напитки в спортната зона в деня на спортното мероприятие и до три часа след неговото приключване.
Лица в нетрезво състояние или под влияние на наркотици следва незабавно да бъдат отстранявани от спортната зона.
До територията на спортната зона в дните на спортни мероприятия се допускат само лица и превозни средства, които притежават право на достъп. Правото на достъп се удостоверява с входен билет, служебен пропуск или покана.
На територията на спортната зона не се допускат:


лица, които отказват да бъдат проверени;

лица, в които се открият предмети, чието внасяне на територията на спортната зона е забранено;

лица в нетрезво състояние или под въздействие на наркотични или упойващи вещества;

малолетни лица без пълнолетен придружител;

лица с наложена принудителна административна мярка забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и чужбина;

 
Заповедта да бъде връчена на РУ - Свищов за сведение и изпълнение.
Заповедта да бъде оповестена, чрез средствата за масово осведомяване и да бъде публикувана на официалната интернет страница на Община Свищов.
 
Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на началника на РУ - Свищов.                  
 
 
 
ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
Кмет на Община Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Дарителска Кампания