Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25.01.2018 г.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ  НА 25.01.2018 г.
Добавена на: 2018-01-22 09:56:54

Общински съвет Свищов ще проведе свое редовно заседание на 25.01.2018 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 42, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 25.01.2018 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне на отчет за дейността на Общински съвет – Свищов и на неговите комисии за периода 01.07.2017 – 31.12.2017 г.
2. Представяне на годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на Община Свищов за 2017 година от Кмета на Община Свищов.
3. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2018 година.
4. Приемане на годишен план за приватизация през 2018 година в Община Свищов.
5. Приемане бюджета на Община Свищов за 2018 г.
6. Отписване от активите на „Комунално строителство и поддръжка“ ЕООД на несъбираеми, неплатени вземания.
7. Подготовка на придружаващи документи във връзка с Искане за авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001-0004-С01 от 21.12.2017 г. за изпълнение на проект „Увеличаване капацитета на Дневен център за деца с увреждания - гр. Свищов чрез преустройство и ремонт - качествени грижи и достъпни услуги“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”.
8. Включване на нов обект в Програма за реализация на Общинския план за развитие 2014-2020 г. на Община Свищов.
9. Кандидатстване с проектно предложение „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Свищов“, Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014-2020 г.“.
10. Отпускане на еднократни парични помощи.
11. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.
С уважение:
Д-Р КРИСТИЯН КИРИЛОВ
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Дарителска Кампания