Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20.12.2017 г.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20.12.2017 г.
Добавена на: 2017-12-15 10:34:17

Общински съвет Свищов ще проведе свое редовно заседание на 20.12.2017 г. /Сряда/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, на неговите комисии и за взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 20.12.2017 г. /сряда/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на Кмета относно Изпълнение на решенията на Общински съвет от Общинска администрация.
2. Кандидатстване по Проект „Красива България“ 2018 година към Министерството на труда и социалната политика по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“.
3. Предоставяне на недвижими имоти, частна общинска собственост за безвъзмездно ползване.
4. Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – проект за съоръжение – мост, пресичащо воден обект /участък от дере/ в поземлен имот (ПИ) 000245, по КВС на землището на с. Българско Сливово, община Свищов.
5. Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура – подземна тръбна мрежа за електронни съобщения през землището на град Свищов с ЕКАТТЕ 65766, землището на с. Царевец с ЕКАТТЕ 78121 и землището на с. Вардим с ЕКАТТЕ 10118, община Свищов.
6. Разпореждане с имот, частна общинска собственост – учредяване право на строеж в УПИ VІ-4256 (ПИ 65766.702.4256) от кв. 66 по Подробния устройствен план на гр. Свищов.
7. Одобряване на годишен план за 2018 година за ползване на дървесина в горските територии, собственост на Община Свищов.
8. Предоставяне на концесия на язовир „Банкова воденица – 1” в землището на с. Морава.
9. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Свищов за 2018 година.
10. Утвърждаване на Календар на културните събития в Община Свищов за 2018 година.
11. Определяне на представител на община Свищов в Комисията за изработване на Областна здравна карта.
12. Отпускане на еднократни парични помощи.
13. Приемане на график за провеждане на редовните и тържествени заседания на Общински съвет – Свищов през 2018 година.
14. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.
С уважение:
Д-Р КРИСТИЯН КИРИЛОВ
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Дарителска Кампания