Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 30.11.2017 г.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ  НА 30.11.2017 г.
Добавена на: 2017-11-27 11:19:45

Общински съвет Свищов ще проведе свое редовно заседание на 30.11.2017 г. /Четвъртък/ от 14.00 часа, в Зала № 1 на Общината

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, на неговите комисии и за взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 30.11.2017 г. /Четвъртък/ от 14.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Декларация на Общински съвет – Свищов във връзка с определяне на трасето на бъдещата автомагистрала „Русе – Велико Търново“.
2. Определяне на Такса за битови отпадъци за 2017 година.
3. Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов.
4. Представяне на информация относно актуализирано разпределение на бюджета на Общината към 30.09.2017 г.
5. Увеличение числения състав на общинска дейност „Домашен социален патронаж“ във второстепенен разпоредител Общинска служба „Социални дейности” при Община Свищов.
6. Промяна в Решение № 427/21.12.2016 г., Прот. № 28 на Общински съвет – Свищов.
7. Сключване на договори за наем от „Комунално строителство и поддръжка“ ЕООД – гр. Свищов за отдаване на активи на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД гр. Велико Търново.
8. Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2017 година.
9. Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост - учредяване право на пристрояване на сграда, собственост на физическо лице.
10. Разпореждане с имот, частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за гаражи.
11. Безвъзмездно предоставяне правото за управление на държавен недвижим имот, представляващ дворно място и сграда на „Данъчна служба” в полза на Община Свищов.
12. Промяна списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9 на Общински съвет – Свищов.
13. Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди”.
14. Налагане на Мораториум върху продажбите на общински жилища на наематели на общински жилища, които отговарят на условията по чл. 41 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд (НУРУРОЖФ)
15. Промяна на маршрутни разписания по автобусна линия Свищов – Червена (обиколна) от Общинската транспортна схема, утвърдена с Решение № 654/26.09.2013 г., Прот. № 37 на Общински съвет – Свищов.
16. Даване на съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение, намиращо се в общинска сграда, на ул. “Т. Миланович“ № 2, етаж ІІІ, пореден № 3.
17. Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – проект за съоръжение – мост, пресичащо воден обект /участък от дере/ в поземлен имот (ПИ) 000245, по КВС на землището на с. Бълг. Сливово, общ. Свищов.
18. Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) LIV – 1100 и (УПИ) ХХХVIII – 1101, кв. 76 по плана на гр. Свищов и улица с ОК882 - ОК883 по регулационния план на гр. Свищов.
19. Отпускане на еднократни парични помощи.
20. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.

С уважение:

Д-Р КРИСТИЯН КИРИЛОВ
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Дарителска Кампания