Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Министър Николай Нанков лично откри обновени обекти от интегрирания план за градско развитие в Свищов

Министър Николай Нанков лично откри обновени обекти от интегрирания план за градско развитие в Свищов
Добавена на: 2017-11-07 17:40:31

Министър Николай Нанков лично откри обновени обекти от интегрирания план за градско развитие в Свищов
Министър Николай Нанков лично откри обновени обекти от интегрирания план за градско развитие в Свищов
Министър Николай Нанков лично откри обновени обекти от интегрирания план за градско развитие в Свищов
Министър Николай Нанков лично откри обновени обекти от интегрирания план за градско развитие в Свищов
Министър Николай Нанков лично откри обновени обекти от интегрирания план за градско развитие в Свищов
Министър Николай Нанков лично откри обновени обекти от интегрирания план за градско развитие в Свищов
Министър Николай Нанков лично откри обновени обекти от интегрирания план за градско развитие в Свищов

Той подчерта, че не случайно община Свищов е сред първенците по усвояване на европейски средства и реализиране на проекти

На 7 ноември, в Свищов бяха открити три обновени обекта, като част от ОП „Региони в растеж“, в изпълнението на интегрирания план за градско възстановяване и развитие 2014-2020 и един обект, реализиран по проект „Красива България” към МТСП. На официалното откриване присъства лично министърът на Регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, който заедно с кмета на община Свищов Генчо Генчев преряза лентите на завършените обекти. Други официални гости на откриването бяха областният управител проф. д-р Любомира Попова, председателят на НСОРБ и кмет на Велико Търново Даниел Панов и заместник областният управител инж. Детелина Борисова.
На среща с кметовете на кметства министър Нанков приветства общинското ръководство, общинският съвет и в частност кмета на общината Генчо Генчев за упоритият труд и постоянните усилия в посока на развитие и благоустрояване на жизнената среда и условията на живот на жителите в община Свищов. Той подчерта, че не случайно община Свищов е сред първенците по усвояване на европейски средства и реализиране на проекти.
   Откриването на обектите стана по график, като започна с откриване на ремонтираната сграда на Финансов отдел, който е част от Проект „Обновяване на обекти на публичната инфраструктура в град Свищов“. Проектът включва изпълнение на дейности за обновяване и внедряване на мерки за енергийната ефективност на три от административните сгради в центъра на град Свищов, в т.ч. и сградата на отдел „Финансов“.
Общата застроена площ на сградите е  1279 кв.м., а обща разгъната площ 4052,14 кв. м.  По административната сграда на Община Свищов, сградата на Финансов отдел и сградата на звено "Култура" се извършват следните ремонтни дейности:
- Топлоизолация на стени;
- Подмяна на дограма, където не е подменяна;
- Топлоизолация на покрив;
- Монтаж на мълниезащитна инсталация;
- Подмяна на отоплителна инсталация и въвеждане на такава с автоматично управление;
- Подмяна на осветление с енергоспестяващо;
- Монтаж на пожароизвестителна инсталация;
- Монтаж на евакуационно осветление и др.
Изпълнението на предвидените мерки ще доведе до намаляване на ползваната от сградите енергия с над 60%. След изпълнението на проекта потреблението на първична енергия от сградите ще се намали с 509 хил. kWh, а спестените емисии парникови газове ще са над 352 т. годишно. Мерките ще позволят на общинската администрация да реализира годишни спестявания от 35 хил. лв., само от намаляването на потреблението на електроенергия в сградите. Общата стойност на проекта: 2 385 582,43 лева.
 
    Вторият новооткрит обект бе модернизираната материалната база на Домашен социален патронаж в гр. Свищов, който по проект „Красива България” към МТСП беше преместен в бившата училищна сграда на СОУ ”Алеко Константинов”, с цел разширяване на обхвата и задоволяване нуждите на Домашен социален патронаж в Свищов.  На част от базата бе променено предназначението и бе преустроена така, че да отговаря на реалните нужди. Услугата доставка на храна по домовете ползват  средно месечно 230 лица, а  почасовата социална услуга в домашна среда  ползват средно месечно  70 лица от град Свищов и населените места.
Нуждата от тези услуги е голяма и имайки предвид демографската обстановка в страната и общината, ръководството на Общината предприе съответните действия за увеличаване капацитета  и обхвата на услугата:
В началото на календарната 2016 година община Свищов кандидатства и през 2016/2017 г. е изпълнен договор за ”Преустройство и  промяна предназначението на част от бивша училищна сграда на СОУ ”Алеко Константинов” в Домашен социален патронаж финансиран по проект „Красива България” към МТСП. Стойността на договора е в размер на 175 125 лв., от които 93 319 лв. съфинансирани от община Свищов.
През месец 09/2016 г. е сключен договор  между фонд „Социална закрила” към МТСП и община Свищов, и е извършена доставка и монтаж на оборудване по проект ”Модернизация на материалната база на Домашен социален патронаж- гр. Свищов”. Общата стойност на договора е в размер на 18 510 лв. с ДДС, от които 1851  лв. са съфинансирани от община Свищов.  С реализирането на този проект за нуждите на кухненския блок на Домашен социален патронаж са доставени:   Парен конвектомат електрически със  странично  отваряне, стойка за конвектомат, професионална хладилна маса, професионална електрическа печка, зеленчукорезачка, работна маса, работна маса с умивален басейн, тава за печене – 10 броя. С новото кухненско оборудване има възможност за  по-бързо приготвяне на храната, както и за улесняване на персонала при подготовката на хранителните продукти, които се влагат в ястията.
В настоящия момент над 250 потребители получават обяда си приготвен в новата кухня, а от началото на месец ноември Домашен социален патронаж осигурява храна и на пациентите в Свищовската болница. Лекуващите се ще получават закуска, обяд и вечеря през делничните дни, а през почивните – суха храна. Общинското лечебно заведение ще заплаща само стойността на хранителните продукти, като по този начин ще бъде подпомогнато от другата общинска служба Домашен социален патронаж.
От началото на 2017 година, по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Свищов”,  Общината предоставя „Топъл обяд”, чрез Домашен социален патронаж на 30 нуждаещи се потребители, отговарящи на опредени критерии, според целевите групи на проекта.
   
Трети по ред бе открит на най-атрактивния за широката общественост обект - парк „Радост“, който е част от Проект „Благоустрояване на градската жизнена среда в гр. Свищов“. По проекта са предвидени дейности за подобряване и реновиране на градската среда  на територия с преобладаващ социален характер в гр. Свищов – ул. „Черни връх“/ж.к. „Младост“  и парк Радост.
Територията на парк "Радост" е подходяща за развитието на различни по функция зони, свързани с отдиха на открито, игри, спорт, развлечения и социални контакти. Според инвестиционния проект там са обособени:
-          Комбинирана детска площадка за възрастови групи от 0 - 3 г. и от 3 – 12 г. и полагане се еластична подова настилка;
-          Площадка за фитнес на открито;
-          Площадка за игра на тенис на маса с две маси;
-          Две зони за покрити беседки;
-          Монтиран е слънчев часовник в кръглата зелена площ, с цел ограничаване на преминаването през тази зелена зона;
-         Обособяване на кътове за отдих на местната общност.
Общата сумата за реализиране на проекта е на стойност 5 040 204,64 лева.
 
Последният, но не по важност, открит обект бе ремонтираната и обновена ДГ „Васил Левски“, като част от Проект „Обновяване на обекти на образование в Община Свищов“. Извършените дейности в детското заведение включват: топлоизолация на стени и покрив, подмяна на осветление, ремонт на двора на градината, ремонт на санитарни възли и др. Проектът, който касае още два обекта на образователната инфраструктура в община Свищов, а именно: ДГ „Радост“ и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Овча могила, пряко ще допринесе за подобряване качеството на живот и качеството на образованието на жителите, осигурявайки сигурна, осъвременена и достъпна среда за децата, посещаващи детските заведения и училището. Проектът цели обновяване и развитие на образователната инфраструктура и съобразяването ѝ със съвременните потребности. Общата стойност за реализирането на проекта е 2 421 240,23 лева.
Проектите от интегрирания план за градско възстановяване и развитие включват и дейности по осъществяване на авторски и строителен надзор на обектите, информация и публичност, одит и управление на проектите.
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Дарителска Кампания