Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28.09.2017 г.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ  НА 28.09.2017 г.
Добавена на: 2017-09-25 09:34:03

Общински съвет Свищов ще проведе свое редовно заседание на 28.09.2017 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, на неговите комисии и за взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 28.09.2017 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Одобряване на актуализирани прогнози за периода 2018-2020 година.
2. Одобрение за финансиране на проект по Програма „Местни инициативи” на Община Свищов за 2017 г.
3. Промяна списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9 на Общински съвет – Свищов.
4. Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди”.
5. Даване на предварително писмено съгласие за преминаване на трасе на „Преносен газопровод за град Свищов“ през имоти, общинска собственост.
6. Приемане на Наредба за управление на общинската пътна мрежа в Община Свищов.
7. Откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир –публична общинска собственост, чрез предоставянето му под наем.
8. Изразяване предварително съгласие за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.
9. Отпускане на еднократни парични помощи.
10. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.

С уважение:

Д-Р КРИСТИЯН КИРИЛОВ
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Дарителска Кампания