Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Добавена на: 2017-09-05 16:50:22

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Община Свищов, в качеството си на бенефициент успешно реализира проект „Младите хора в Община Свищов – активни участници в местния трудов пазар”

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
            Община Свищов, в качеството си на бенефициент успешно реализира проект „Младите хора в Община Свищов – активни участници в местния трудов пазар”, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.002-0040-C01/15.04.2016 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.”,  Приоритетна ос: I. “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”,  по процедура BG05M9OP001-1.002 “Активни”.
                Проектът се изпълнява в рамките на 17 месеца, считано от 15.04.2016 г.  и планиран край 14.09.2017 г., поради удължаване срока на дейностите по изпълнение на проекта.
            В изпълнение на заложените дейности по проекта бяха идентифицирани и активирани 60 икономически неактивни младежи на възраст до 29 години включително, които не са в образование или обучение и не са били регистрирани през последните 12 месецая в Дирекция „Бюро по труда“.  Идентифицираните младежи преминаха следните обучения – „Мотивационно обучение“ и „Професионално обучение“ за период от 3 месеца. От целевата група младежи по проекта бяха сформирани групи по съответните професии: „Еколог“, „Охранител“, „Организатор на спортни прояви и празненства“ и „Офис секретар“.
            След завършване на обученията лицата положиха изпит и получиха  удостоверение за преминато мотивационно обучение и професионално обучение. Младежите по професия „Офис секретар“ преминаха обучение по ключова компетентност „Дигитална компетентност“, „Обучение за работа с текстообработваща програма“ и получиха сертификат.
            От преминалите обучение младежи, общо 56 бяха назначени на работа в Община Свищов за период от 6 месеца, като техните трудови възнаграждения се базираха на минималната работна заплата за страната.
            На 20.08.2017 г. приключиха успешно трудовата си дейност последните наети лица по проекта на длъжност „Еколог“.
            В резултат от изпълнение на заложените дейности по проекта младежите получиха професионални умения, изградиха професионален опит, което ще повиши тяхната конкурентоспособност на пазара на труда, а екипът по управление на проекта изпълни успешно заложените индикатори за идентифицирани, обучени и наети младежи.
 
СТОЯН ПАРАШКЕВОВ
РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Дарителска Кампания